ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

Найменування навчальної дисципліни
Автор підручника (навчального посібника тощо)
Найменування підручника, (навчального посібника тощо)
Найменування видавництва, рік видання
Кількість примірників
I. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

1

Соціологія

1. Т.М. Кузьменко

2. В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк

3. Т.В. Подольська,

Є.А. Подольська

4. Ж.Т. Тощенко

5. под ред. В.Н. Лавриненко

6. Павленок П.Д., 

Савинов Л.И..

1. Соціологія. Навчальний посібник. – 320с.

2. Соціологія. Навчальний посібник. – 550с.

3. Соціологія: 100 питань 100 відповідей. Навчальний посібник – 352с.

4. Социология: учебник. 607 с.

5. Социология: Учебник для вузов. - 447 с.

6. Социология: Учебное пособие. - 734 с.

К.: Центр учбової літератури, 2013

К.: КОНДОР, 2013

К.: ІНКОС, 2013

Изд-во: Юнити-Дана, 2013

Изд-во: Юнити-Дана, 2013
Изд-во: Дашков и К, 2013

20

22

20

20

25

20

2

Політологія

1. М. І. Горлач,

В. Г. Кремень

2. Акопов Г.Л., Кислицын С.А.

3. Под ред. Буренко В.И. 

4. Огородников В.П., Сидоров Н.М.

1. Політологія: наука про політику. – 840с.

2. Политология. (Учебное пособие). – 350с.

3. Политология. (Учебник) . 2-е изд., стер.– 392с.

4. Политология. (Учебное пособие). - 272с.  

Изд-во: Центр учбової літератури, 2013

Ростов н/Д: 2013

СПб.: 2014

М.: Эксмо, 2013

25

20

20

25

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

1.З. Мацюк, Н. Станкевич. 

2. Полтавська О.М.

3. І.М.Плотницька 

4.С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В.Клименко

5. С.В. Шевчук, І.В.Клименко

1.Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 3-є вид. 532с.

2. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти : [Навч. посібник] - 189 с.

3. Ділова українська мова. – 256с.

4.Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник. – 544с.

5. Українська мова за професійним спрямуванням. 696с.

К.: Каравела, 2013

Алчевськ : ДонДТУ, 2013

Центр учбової літератури
2014

К.: Алерта, 2013

К.: Алерта, 2013

23

25

24

25

25

4

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

1. Дюканова Н. М.

2. За ред. Н. В. Мукан.

3. КострицькаС.І., Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д.

4. Латигіна А.Г.

5. Буленок С.М., Дячук Л.С., Левченко Л.В.

1. Англійська мова професійного спрямування. Навчальний посібник. – 384 с.

2. Іноземна мова професійного спрямування - 595 с.

3. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

4. "English in the World of International Business (Англійська мова в світі міжнародного бізнесу)." Підручник.

5. Англійська мова для психологів. Навчальний посібник.

Київ: ТОВ

«ВП Логос-М», 2013

К.: Знання, 2013

К.: КНТЕУ, 2013

К.:КНТЕУ, 2013 

К.: МАУП, 2014

25

23

25

24

26

5

Правознавство

1. Ред. В.В. Копейчиков

2. А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, А.М.Колодій, А.Ю.Олійник, В.І.Осадчий

1. Правознавство: Підручник – 752с.

2. Правознавство: Підручник – 792с.

К.:Х. Інтер 2013

К.: Всеукраїнська асоціація «Правова єдність», 2013

25

25

6

Історія України

1. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.

2. Струкевич О.К.

3. Реєнт О.П., Малій О.В.

4. Бойко О.Д.

5. Боярська З. І.

1. Історія України. (підручник). – 349с.

2. Історія України. (підручник). – 287с.

3. Історія України. (підручник). – 240с.

4. Історія України. – 687с.

5. Історія держави та права України.

К.: "Генеза", 2013

К.: Грамота, 2013

К.: "Генеза", 2013

К.: Академвидав 2013

К., 2014

25

24

26

23

24

7

Філософія

1. С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г. Тофтул, В.К. Щедрін

2. В.М.Вандишев,

3. Щерба С.П.

4. Білодід Ю.М.

5. Вандишев В.М.

6. Щерба С.П., Тофтул М.Г.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.

1. Вступ до філософії: стислий склад -141с.

2.Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч.посіб.-474с.

3. Філософія: Навч.посіб.-216с.

4.Філософія: український світогляд акцент-356с.

5.Філософія: Навч.посіб.-452с.

6.Філософія: короткий виклад: Навч.посібник-352с.

7. Філософія: Підручник -592с.

К.: МАУП, 2015

К.:Кондор, 2013

К.:МАУП, 2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Академвидав, 2013

25

23

25

23

23

23

23

8

Релігієзнавство

1. Лешан В., Чорненький Я.

2. Ельчанинов А. 

3. В. І. Лубський, М. В. Лубська

4. Иванов Ю.И.

5. Яблоков И.Н.

6. В.Викторов, В.Лебедев, А. Прилуцкий

7. В.Рожковский, 

Д.Устименко

1. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: Підручник – 632 с.

2. История религии. - 265 с.

3. Історія релігій. Підручник, 2-е видання. – 776с.

4. Религии мира. Православие. - 384с.

5. Религиоведение. Ученик. – 480с.

6. Религиоведение. Ученик. – 480с.

7. Религиоведение. Хрестоматія. – 320с.

Чернівці, 2014.

М., 2013

К.: Центр навчальної літератури, 2013

М.: Юрайт, 2013

М.: Юрайт, 2013

Ростов н/Д : Феникс, 2013

К., 2014.

28

23

25

24

25

23

24

9

Етика та естетика

1. Под ред. Р.Г.Апресяна.

2. Попович Е.В.

3. Л.М. Газнюк, С.В. Могильова, Н.О. М'яснікова, Н.М. Салтан.

4. Ірдинєнко К.О.

5. Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; за зад. ред. Л. Т. Левчук.

6. Мовчан В.С.

7. Сморж Л. О.

8.Бралатан В.П.,

Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г.

1. Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы.

2. Этика и эстетика: Учебное пособие для студентов – 74с.

3.  Естетика: навч.посіб.  124с.

4. Етика і естетика: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. –39 с.

5. Естетика: підручник. 3-тє вид., допов. і переробл.520 с.

6. Естетика: Навчальний посібник. - 527 с.

7. Естетика : навч. пос. для студентів вузів. – 334 с.

8. Професійна етика. Навч. посіб. –252 с.

М.: Альфа-М, 2013

Мариуполь, 2013

К. : Кондор, 2013.

Луганськ: ЛНУ, 2013

К. : Центр учбової літератури, 2014.

К. : Знання, 2013 

Х. : Кондор, 2013

К .: Центр учбової літератури, 2013

23

23

23

23

25

24

25

20

10

Логіка

1. Власова А.В., Линиченко А.А.

2. Ивин А.А.

3. Конверський А.Є. 

4. Дуцяк І. З.

5. Карамишева Н. В. 

6. Мозгова Н.Г. 

1. Логика: Учебно-практическое пособие. - 120 с.

2. Логика. Учебное пособие. - 336 с.

3. Логіка. Підручник для студентів. 3-тє вид., перероб. та доп. - 296 с.

4. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] - 406 с.

5. Логіка (теоретична і прикладна): навчал. посіб. – 455с.

6. Логіка: Навч.посібн.2-е вид. – 248 с.

Челябинск: Урал. соц.-экон. ин-т Акад. труда и соц. отношений, 2013.

М.: Оникс, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

К., 2013

К., 2014

20

25

25

20

20

25

11

Культурологія

1. Дедюлина М.А., Папченко Е.В., Помигуева Е.А. 

2. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. 

3.  Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. 

4.  Бессарабова Н.В. 

5. Безвершук Ж.О.

6. Заред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки.

7. В.М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Де Діас Е.В. Германова.

1. Конспект лекций по культурологии. (Учебное пособие) - 127с.

2. Культурология. (Учебник) - 688с.

3. Культурология. (Учебное пособие)  - 480с.

4. Культурология. Курс лекций. - 228с.

5. Культурологія

Навчальний посібник. - 326 c.

6. Основи культурології: Навч. посіб. 400 с.

7. Культурологія [Текст] : навч. посібник  – 494 с.

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013

М.: Юнити-Дана, 2013

М.: ИД "Форум": 2013

М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2013

К.: Знання, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

К. : Знання, 2013

20

20

20

25

20

25

20

12

Основи біології, генетики людини та антропології

1. Голінько В.І.

2. Смирнитська М. Б.

3. Третьяков O.B.

1 Основи біології, генетики людини та антрополо-гії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів - 272 с.

2. Основи біології, генетики людини: конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. Укр. інж.-пед. акад. - 116 с. 

3. Основи біології, генетики людини та антропології. Навчальний посібник. - 167 с.

Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2013

Х. : 2014

К., 2014

25

25

20

13

Основи демогрфії

1.Дзюбик С., Ривак О

2.Мочерний С.В.,

3.Устенко С.В

1.Основи демографії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 481 с.

2.Основи демографії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Академія, 2009. - 504 с.

3. Основи демографії: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. - К.: ДП"Видавничий дім"Персонал", 2008. - 328 с.

К.: Академія, 2013

К.: Кондор, 2013

К.: "Персонал", 2014

20

20

22

14

Педагогіка

1.Мойсеюк Н.Є

2.Омельяненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П.

3. Пальчевська С.С.

4. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін.

5. Фіцула М.М.

6. Шадських Ю.Г

1. Педагогіка: Навч.посібн. - 5-те вид., доп. і пер. - К.: Професіонал, 2008.  - 656 с.

2. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання, 2006. - 423 с.

3. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К.: Знання, 2006. - 252 с.

5. Педагогіка: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академія, 2005. - 560 с.

6. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.                  - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 320 с.

К.: Професіонал, 2013

К. : Знання, 2013

К.: Знання, 2013

К.: Каравела,2013

К.: Знання, 2013

К.: Академія, 2013

25

20

20

20

20

25

15

Основи менеджменту

1. Игнатов Б.Г.

2. Мильнер Б.З.

3. Демчук О.Н., Ефремова Т.А.

4. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. 

5. Шморгун Л.Г.

1. Теория управления. – 123с.

2. Теория организации. – 480с.

3. Теория организации: учебное пособие. – 264с.

4.Менеджмент. Навчальний посібник. - 312 с.

5. Менеджмент організацій: навч. посіб. - 452 с. 

М.: Феникс, 2013

М.: Инфра-М, 2014

М.: ИНФРА-М, 2015

К.: Центр учбової літератури, 2013

К. : Знання, 2013

20

20

20

20

20

16

Історія Християнської церкви та

основи християнської моралі

1.Коцар С. В.

2. Лахно А.І., Варенко В.М

1. Православна християнська етика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2007. - 240 с.

2. Християнська етика (в поняттях і категоріях): Навч. посіб. - К.: Європ. ун-т, 2006. - 216 с.

К.: МАУП, 2014

К.: Європ. ун-т, 2013

20

25

17

Основи інформатики та обчислювальної техніки

1. С. В. Кунцев, В. В. Яценко

2. Буйницька О. П.

3. В. Бройдо, О. Ильина

4. О. Голицына, Н. Максимов, И. Попов

5. Маценко В.Г.

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки: навч. посіб.; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи  Національного банку України”. − 104 с

2. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – 240 с.

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. – 560с.

4. Информационные системы. Учебное пособие. – 448с.

5. Обчислювальна техніка та програмування: Навчальний посібник. – 112 с.

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013 

К.: Центр учбової літератури, 2013

П.: 2014 

Форум, Инфра-М, 2013 

Чернівці: ЧНУ, 2013

20

20

20

20

25

18

Психологічне консультування

1. Хомич Г.О., Ткач Р.М.

2.За наук.ред. Л.М. Карамушки.

3.Кочюнас Р.

1.Основи психологічного консультування: Навч.посіб. – 152с., іл.

2.Основи психолого - управлінського  консультування: Навч. посіб. – 136с., іл.

3.Психологическое консультирование. Групповая психотерапія. – 464с.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2013

30

20

20

19

Теорія та практика психотренінгу

1. Мімотіна К.Л.

2.Петрова Н.П.

3. Ли Д.

4.Бурнард Ф.

5.Тори К., Маккей Д.

1. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – 192с.; іл.

2.Тренинг для победителя. – 216с.

Практика группового тренинга. – 224с., ил.

4. Тренинг межличностного взаимодействия. – 203с.

5.Трениг. – 208с., ил.

К.:МАУП, 2014

СПб: «Речь», 2013

СПб: «Питер»,2013

СПб: «Питер»,2014

СПб: «Питер»,2015

20

23

25

23

23

20

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

1.Алейникова Т.В. та  ін.

2. Батуєв А.С.

3. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А.

1. Фізіологія центральної нервової системи: навчальний посібник / Алейникова Т.В. [та ін.]. -К.: Професіонал, 2009. - 376 с.

2. Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем. - 3-е вид. - К.: Либідь, 2008. - 317 с.

3. Физиология центральной нервной системы для психологов. - СПб.: Питер, 2007. - 208 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: Либідь, 2013

Л.: Новий Світ-2000, 2013

20

20

20

14

Візуальна психодіагностика

1. Рамси Н., Харкорт Д.

2. Щекин Г.

1. Психология внешности= The psychology of appearance / [Под ред. Федорова А П.]. -  К.: МАУП, 2009. - 256 с.

2. Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їх зовнішністю та поведінкою: Навч-метод. посібн. - 3-е вид., стереотипне. - К.: МАУП, 2008. - 616 с.

К.: МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

5

10

15

Психологічна корекція

1. Цимбалюк І.М.

2. Зотов М.В.

3. Хухлаева О.В

4. Щербатых Ю.В.

1. Психологічне консультування та корекція: Модульно-рейтинговий курс. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Професіонал, 2009. - 544 с.

2. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, коррекция. - К.: МАУП, 2007. - 144 с.

3. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб. Пособие. - Изд. 5-е, стер. - К.: Професіонал, 2008. - 208 с.

4. Психология стресса и методы коррекции. - К.: Професіонал, 2009. - 256 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

К.: Професіонал, 2013

К.: Професіонал, 2013

25

25

25

20

16

Психологія особистості

1. Сост. А.А. Реан

2. Бурлачук Л.Р.

3. Бондарчук О.І.

4. Копець Л. В.

5. Варій М.Й.

6. Ред. Райгородский Д.Я.

7. Слотина Т.В.

1.Психология личности в трудах зарубежных психологов. – 485с.

2. Психодиагностика личности. – 280с.

3.Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. – 88с.

4.  Психологія особистості: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2007. - 460 с.

5.  Психологія особистості: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с.

6. Психология личности: Хрестоматия. В 2-х т. / [Ред. Райгородский Д.Я.]. Т.1. - К.: ЦУЛ, 2008. - 512 с.

7. Слотина Т.В. Психология личности: учеб. пособие. - К.: КМ Академія, 2007.             - 304 с.

СПб: Изд-во «Питер», 2014

К.: «Здоровье», 1989

К.:МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

К.: ЦУЛ, 20014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: КМ Академія, 2013

27

25

20

20

25

23

20

17

Ділова іноземна мова

1. Карпусь І.А.

2. Карпусь И.А.

3. Туленкова М.Н.

4. Олійник В.О., Гаврик М.М.

5. И.С.Бахов, Т.И.Волощинина, Е.В. Гринько

6. Гринько О.В.

7. Калюжна В.Ю.

1. Английский деловой язык-224с.

2. Английский деловой язык-224с.

3.Іспанська ділова мова.Навч.посібник-204с.

4.Німецька ділова мова. Практикум – 200с.

5. Деловой английский язык. Практикум – 400с.

6. Англійська ділова мова. Практикум. – 216с.

7. Навчальна програма з курсу «Ділова іноземна мова» (англійська) – 219с.

К.:МАУП, 2013

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2015

Луганськ: РАА ЛДУВС, 2013

25

20

20

20

20

20

25

18

Фізична культура

1. Чочарай З.Ю. та ін

 

2. За ред.Гаркавенко Т.І. та ін.

1. Курс лекцій з фізичного виховання :Навч пос-к - К.: Вид -во Європ. ун ту, 2012 

2.Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ)/ за ред.Гаркавенко Т.І. та ін.- К.:Вид-во  Європ. ун-ту, 2010   

К.: Вид -во Європ. ун ту, 2012

К.:Вид-во  Європ. ун-ту, 2010   

20

20

19

Основи інформатики та обчислювальної техніки

1. С. В. Кунцев, В. В. Яценко

2. Буйницька О. П.

3. В. Бройдо, О. Ильина

4. О.Голицына, Н.Максимов, И.Попов

5. Маценко В.Г.

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки: навч. посіб.; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи  Національного банку України”. − 104 с

2. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – 240 с.

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. – 560с.

4. Информационные системы. Учебное пособие. – 448с. 

5. Обчислювальна техніка та програмування: Навчальний посібник. – 112 с.

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

П.: 2013 

Форум, Инфра-М, 2013 

Чернівці: ЧНУ, 2013

20

20

20

20

25

II. Цикл професійної підготовки

20

Зоопсихологія

1. Сост. и общ. ред. Г.В. Калягиной.

2. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З

Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общ. ред. Г.В. Калягиной. - К.: Професіонал, 2008. - 416 с.

2. Порівняльна психологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2009. - 228 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

20

20

21

Анатомія та еволюція нервової системи людини

1. І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

2. І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

3. І. М. Маруненко, Г. І. Волковська, Є. О. Неведомська.

4. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І.

5. Кизименко Л. Д., Сняданко І. І.

1. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. – 184 с.

2. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч.-метод. посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [3-тє вид., перероб. і доп.]. 32 с.

3. Фізіологія вищої нервової діяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [2-ге вид. 3 перероб. і доп.]. –53 с

4. Анатомія людини. – Т. 2, Т. 3. – 400 с. 

5. Основи анатомії і фізіології людини: теоретичний та практичний курс. Навчальний посібник. 248 с.

К. : «Центр

учбової літератури», 2013

К. : Київськ. ун-т імені

Бориса Грінченка, 2013

К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013

Вінниця: Нова Книга, 2013

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013

20

25

25

20

20

22

Психофізіологія

1.  Е.Ляксо, А.Ноздрачев 

2. Кроль В.М., Виха М.В. 

3. М.Воловикова, Н.Харла-менкова 

4. Б.Теплов 

5. Луценко О.Л. 

6. Тітов І.Г. 

7. Філіппов М.М. 

8. Филиппов М.М.

1. Психофизиология. Ученик. 336с.

2. Психофизиология. Учебное пособие. – 504с.

3. Современная личность. Психологические исследования. – 392с. 

4. Психология и психофизиология индивидуальных различий. 640с.

5. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний посібник. – 55с.

6. Вступ до психофізіології. – 296 с.

7.Психофізіологія людини. – К: МАУП., 2008 -220

8. Психофизиология функциональных состояний: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2006. - 240 с.

М.: Академия, 2013

М.: КноРус, 2013

Психология социальных явлений, 2013

МПСИ, МОДЭК, 2013

Х.: ХНУ імені Каразіна, 2014

К.: Академвидав,

2013

К.: МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

20

25

25

25

25

25

25

25

23

Філософія психології

1. С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г.Тофтул, В.К.Щедрін

2. В.М.Вандишев,

3. Щерба С.П.

4. Білодід Ю.М.

5. Вандишев В.М.

6. Щерба С.П., Тофтул М.Г.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.

1. Вступ до філософії: стислий склад -141с.

2.Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч.посіб.-474с.

3. Філософія психології: Навч.посіб.-216с.

4.Філософія: український світогляд акцент-356с.

5.Філософія: Навч.посіб.-452с.

6.Філософія: короткий виклад: Навч.посібник-352с.

7. Філософія: Підручник -592с.

К.: МАУП, 2014

К.:Кондор, 2013

К.:МАУП, 2014

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Академвидав, 2013

25

20

25

20

20

20

20

24

Математична статистика та математичні методи в психології

1. Руденко В.М.

2. А.Т. Опря

3. Мармоза А.Т. 

4. Р.И.Остапенко

5. Ермолаев О.Ю.

6. Кричевец А.Н., Корнеев А.А., Рассказова Е.И. 

1. Математична статистика. Навч. посіб. –304 с.

2. Статистика. — 448 с.

3. Теорія статистики: підручник.  2-ге вид. перероб. та доп. – 592 с.

4.Математические основы психологии : учебно-методическое пособие для .специальностей вузов  - 76с.

5. Математическая статистика для психологов. – 336с.

6. Математическая статистика для психологов. - 395 с.

К.: Центр учбової літератури, 2013

Київ: Центр учбової літератури, 2013

К.: «Центр учбової літератури», 2013

Воронеж: ВГПУ, 2013

М.: НОУ ВПО «МПСИ»: Флінта, 2013

М.: Издательский центр "Академия", 2013

20

5

5

5

5

5

25

Вступ до спеціальності з напряму «Психологія»

1. Абрамова Г.С.

2.Москальова А.С., Брюховецька О.В.

3. В. Панок

4. Под ред. Ю.М.Жукова

5. Беседин А.Н. и др..

1. Практическая психология – 3 изд., стереотип. – с.

2.Психологія: вступ до спеціальності. Нав.-метод.посібник, 216с.

3. Основи практичної психології. Підручник

4. Введение в практическую социальную психологию. – 2-е изд., испр. – с.

5.Книга практического психолога. В 2-х книгах.

Екатеринбург: «Деловая книга»,1998

К.:ДП «Вид.дім «Персонал»,2013

К.:Либідь,1999

М.:Смисл, 1996

Х.:РИП «Оригинал»,1996

25

20

20

20

26

26

Загальна психологія

1. Максименко С.Д., Соловієнко В.Л.

2. Варій М.Й.

3.Под ред. М.Айзенка

4.Немов Р.С.

5. За наук.ред. Винославської К.

6.Козубовський В.М.

7.Корольчук М.С. та ін.

1. Загальна психологія. Навч.посіб – 2-е вид., стерео. – 256с.

2.Загальна психологія: Підручник – 2-е вид., випр.і доповн. – 968с.

3.Психология: комплексный подход. Пер. с анг. – 832с.

4.Психология. в 3-х книгах – 3-е изд. Книга 1 – 597с., Книга 2 – 608с., Книга 3 – 632 с.

5.Психологія: Навч. Посіб. – 352с.

6.Общая психология: Учебн. Пособ. В 3-х ч. Ч.1 – 224с., Ч.2-318с., Ч.3-368с.

7. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посіб. – 320с.

К.:МАУП, 2013

К.:Центр учбової літератури, 2013

Мн.:Новое издание, 2013

М.:Владос, 1998

К.:Інкос, 2013

Мн.: «Амафея», 2013

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2013

25

25

20

23

25

26

25

27

Практикум із загальної психології

1.Туриніна О.Л.

2.Ред. Крылова А.А., Маничева С.А

3. Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В. и др

4. Зелінська Т. М.,

Воронова С.В., Хурчак А.Е.

1. Практикум з психології:Навч.посіб. – 328с.

2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Ред. Крылова А.А., Маничева С.А. - 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Професіонал, 2009.. - 560 с.

3.Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / [Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В. и др.]. - К.: МАУП, 2008. - 304 с.

4. Практикум із загальної психології: Навч. посібник англ., нім., франц., польською мовами. - К.: Каравела, 2006. - 216 с.

К.:МАУП, 2014

К.: Професіонал, 2010

К.: МАУП, 2011

К.: МАУП, 2014

25

20

20

25

28

Експериментальна психологія

1. Бондарук О.І.

2.Максименко С.Д.,

Косенко Є.Л.

3. Дружинин В.Н.

4. Соло Р.Л. и др..

1.Експериментальна психологія. Курс лекцій. – 118с.

2.Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус):Навч.посіб. – 128с., іл.

3.Экспериментальная психология. 2-е  изд.,доп–320с., ил.

4. Экспериментальная психология: Практ.курс. – 528с. (секреты психологии)

К.:МАУП, 2013

К.:МАУП, 2014

Санки-Петербург: «Питер», 2011

М.: «Олма-Пресс»,2011

25

25

25

23

29

Соціальна психологія

1. Ануфрієва  Н.М. та ін.

2. Ануфриева  Н.М. и др.

3. Москаленко В.В.

4. Трихін І.О.

5. Казмиренко В.П.

1. Соціальна психологія: Навч. – метод. комплекс. – 200с.

2. Социальная психология: Курс лекций. 4-е изд., стереотип. – 136с., ил.

3.Соціална психологія: Підручник: - 624с.

4.Соціальна психологія спілкування: Навч. посіб. – 336с.

5. Социальная психология организаций: [Монография]– 384с.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2013

К.: Центр навч. літератури, 2012

К.: Центр навч. літератури, 2013

К.:МЗУУП, 1993

30

23

26

28

25

30

Вікова психологія

1.Заброцький М.М.

2. Савчин М.В.,

Василенко Л.П.

3. Кутішенко В.П., Ставицька С.О.

4. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

1.Вікова психологія. Навч.посіб. -2-ге вид., випр. і доп. – 104с.

2.Вікова психологія: Навч. посібник. - К.: Каравела. - 360 с.

3.Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навч. посіб. - К.: Каравела, 2009. - 448 с.

4.Вікова та педагогічна психологія: навч. посібн. / [Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2009.            - 400 с.

К.:МАУП, 2014

К.: Каравела, 2010

К.: Каравела, 2011

К.: Каравела, 2013

20

20

20

20

31

Клінічна психологія

1. Діденко С. К.

2. О.І. Галян, І.М. Галян 

3. А. Г. Іфтодій,

І. В. Шкварковський,

О. С. Федорук та ін. 

4. Бурлачук Л. Ф. 

5. Карвасарский Б.Д.

1. Клінічна психологія. Словник-довідник 

2. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. – 398с. 

3. Хірургічні хвороби з клінічною психологією: навч. посіб. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України. -  499 с

4. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- 384 с.

5. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд.-864с.

К.: Академвидав 2013

К.: Академвидав 2012

Чернівці : Медуніверситет, 2013

СПб.: Питер, 20013

СПб.: Питер, 2013

25

26

25

24

26

32

Патопсихологія з основами дефектології

1. Бухановский А.О. и др.

2. Бурлачук Л.Ф.,

 Морозов С.М.

3. Зейгарник Б.В.

4. Левченко И.Ю.

5. Мартинюк І.А.

6. Вольф М.

7. Титов В.А.

8. Никитина А.

9. Мазанова Е.

10. Микляева Н., Бенилова С., Давидович Л.

11. И. Садовникова

1. Общая психопатология. – 2-е изд., перед. и доп. – 416с., ил.

2. Словарь – справочник по психодиагностике. – 528с.

3. Патопсихология: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - К.: ЦНЛ, 2009 - 208 с.

4. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - К.: ЦУЛ, 2008 - 232 с.

5. Патопсихологія: навч. посіб. / Мартинюк І.А. - К.: ЦУЛ, 2008. - 208 с.

6. Патопсихология и ее методы= La psychopathologie et ses methodes. - К.: ЦУЛ, 2007 - 192 с.

7. Дефектология. Конспект лекций. – 381с.

8. Рисование веревочкой. 96с.

9. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 96с.

10. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные подходы)

11. Дисграфия, дислексия. Технология преодоления. Учебник. – 280с.

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2013

СПб: Изд-во «Питер», 2014

К.: ЦНЛ, 2013

К.: ЦУЛ, 2014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ЦУЛ, 2013

Ростов н/Д : Феникс, 2013

СПб.: КАРО, 2013

К.:ГНОМ, 2013

Парадигма, 2014

Парадигма, 2013

25

20

20

25

20

25

25

20

20

25

33

Педагогічна психологія

1. Заброцький М.М.

2. Выготский Л.С.

3.Лисянська Г.М.

4. Бархаев Б.П.

5.Бочелюк В.Й.,

Зарицька В.В.

6.Молодцова Н.Г.

7. Савчин М.В

8.Сарычев С.В.,

Логвинов И.Н.

1..Педагогічна психологія. Курс  лекцій. – 99с.

2..Педагогическая психология – 223с.

3. Педагогічна психологія. Навч.посіб. – 286с.

4. Педагогическая психология. - К.: ЦУЛ,  2007. - 448 с.

5. Педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006. - 248 с.

6. Практикум по педагогической психологии. - СПб.: Питер, 2007. - 208 с.

7.  Педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 424 с.

8. Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая психология: Краткий курс. -  К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009 - 224 с.

К.:МАУП, 2013

М.: Педагогика, 2013

К.:,2014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

С.-Пб.: Питер, 2013

К.: Академвидав, 2007

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009

20

25

23

25

25

20

28

25

34

Психодіагностика

1. Бурлачук Л.Ф.

2. Бурлачук Л.Ф.

3.Райгородский Д.Я.

4. Бурлачук Л.Ф.,

Морозов С.М.

5. Скребец В.А.

1.Психодиагностика. – 352с., ил.

2. Психодиагностика личности. – 280с.

3.Практическая психодиагностика. Методика и тесты: Учебн.пособ.

4.Словарь – справочник по психодиагностике. – 528с.

5.Психологическая диагностика: Учебн. пособ. – 2-е изд., перероб и доп. – 152с.. ил.

СПб;  «Питер», 2013

К.: «Здоровье», 1989

Самара: Изд. Дом «Вихрах»,2013

СПб: Изд-во «Питер», 2013

К.:МАУП, 2014

25

25

25

25

20

35

Історія психології

1. Ярошевський М.Г.

2. Марцинковская Т.Д.

3. Петровський А.В., Яро шевський М.Г.

4. Ждан А.Н.

5. Лихи Т.

6. Данилюк І.В

7. Жуков С.М., Жукова Т.В.

1.История психологии – 2-е изд.перед. – 463с.

2.История психологии: Учебн.пособ. – 544с.

3. История и теория психологии. В 2-х томах. Том 1 – 416с. Том 2 – 416с.

4.История психологии: от античности до наших дней: учебник / Ждан А.Н. - 8-е изд., испр. и доп. - К.: Академвидав, 2009. - 576 с.

5.  История современной психологии= A history of modern psychology. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 448 с.

6. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання чверть ХІХ - перша половина ХХ століття): Навч. посіб. - К.: Либідь, 2007. - 152 с.

7. Історія психології: Навч. посіб. -К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. - 224 с.

М.:Из-во «Мысло»,1986

М.:Изд.центр «Академия»,2013

Ростов на Дону: Изд-во «Феникс»,1996

К.: Академвидав, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

К.: Либідь, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

25

25

26

28

26

25

20

36

Диференціальна психологія

1.Государєв Н.А

2.Гуревич К.М.

3.Ильин Е.П.

4.Либин А.

5.Машков В.М.

6.Нартова-Бочавер С.К.

1. Диференційна психологія в питаннях та відповідях: Навч. посібн. - К.: Академвидав, 2007. - 112 с.

2.  Диференційна психологія та психодіагностика. Обрані праці. - К.: Либідь, 2009. - 336 с.

3. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Ильин Е.П. - К.: ЦНЛ, 2008. - 432 с.

4.  Дифференциальная психология: На пересечении европейских, российских и американских традиций: Учеб. пособие. - 4-е изд., испр. и доп. - С.-Пб.: Питер, 2008. - 544 с.

5. Диференційна психологія людини / Машков В.М.               - К.: Академвидав, 2007. - 288 с.

6. Диференційна психология: Навч. посібн. - 2-е вид., випр. - К.: КНТ, 2007. - 280 с.

К.: Академвидав, 2013

К.: Либідь, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

С.-Пб.: Питер, 2014

К.: Академвидав, 2013

К.: КНТ, 2014

20

25

20

20

20

20

37

Психологія праці

1. Лукашевич Н.П. и др.

2. Боровський А.Б. и др.

3.Лукашевич Н.П.

4. Укл. Швець Н.Г.

1. Психологія праці: Навч. посібн. – 2-е вид., доп. та перер. – 112с.

2. Система методів професійної орієнтації: Навч.метод.посібник – 164с.

3.Психологія праці, професійної, інформаційної та організаційної діяльності: Словник 3-е вид., доп. та перероб. – 848с.

4.Теорія і практика професійної орієнтації: Навч.посіб – 272с., іл.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2013

М.: Академический Проект Екатеринбург, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

20

20

20

20

38

Інженерна психологія

1. Дмитриева М.А. и др.

2. Під ред.. Г.К. Середи

3.Под ред.. Б.Ф. Ломова

4.Под ред.. Ю.К.Стрелкова

5.Ложкін Г.В., Повякель Н.І.

1.Психология труда и инженерная психология: Учеб.пособ. – с.

2.Інженерна психологія. – с.

3.Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. – с.

4.Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб.пособ. – с.

5.Практична психологія «людина – техніка»: Навч.посібн. – 296с., ил.

Л.: Изд-во ЛГУ, 1999

К.:Вища школа,1976

М.:Наука, 1977

М.:Изд.центр «Академия»,2013

К.:МАУП, 2013

25

20

25

25

39

Основи психотерапії

1. Калініна Н.Ф. 

2. Александров А. А.  

3. Шеховцова Л. Ф.  

4. Харитонов С.В. 

5.В.К. Шамрея,

В.И. Курпатова

6. Бурлачук Л.Ф.,

Кочерян А.С., Жидко М.Е.

7. Глива Є.

1. Психотерапія. Підручник -280с.

2. Интегративная психотерапия.— 352 с.: ил.

3. Христианское мировоззрение как основа психологического консультирования и психотерапии. 

4. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии.

5. Психотерапия. Учебное пособие. – 496с.

6.Психотерапия: учебн. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Питер, 2009. - 480 с.

7. Вступ до психотерапії: навч. посіб. / Глива Є. - Острог - К.: Острозька академія, Кондор, 2009. - 530 с.

К.: Академвидав 2013

СПб: Питер, 2009.

СПб, 2009

М., Психотерапия, 2009.

СПб.: СпецЛит, 2013

С.-Пб.: Питер, 2009

К.: Острозька академія, Кондор, 2009

20

25

20

23

25

25

40

Юридична психологія

1.За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва 

2. Бедь В.В.

3. Васильев В.Л.

4. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю.

5. Орбан-Лембрик Л.Е, Кощинець В.В.

6. Сабуров А.С.

1.Юридична психологія: підручник / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. - К.: КНТ, 2007. - 360 с.

2. Юридична психологія: навч. посіб. / Бедь В.В. - 4-е вид., стер.              - Л.: "Новий Світ-2000", 2007. - 376 с.

3. Юридическая психология.: учебник для вузов / Васильев В.Л. - 5-е изд., перераб. и доп. - К.: ТП Пресс, 2008. - 656 с.

4.Юридична психологія: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х.: Основа, 2008. - 240 с.

5.Юридична психологія: навч. посіб.   - Чернівці: Книги- XXI, 2007. - 448 с.

6. Юридична психологія: [навч. посіб. для студентів юрид. факультетів] / Сабуров А.С. - К.: ТП Пресс, 2008. - 208 с.

К.: КНТ, 2013

Л.: "Новий Світ-2000", 2007

К.: ТП Пресс, 2013

Х.: Основа, 2014

Чернівці: Книги- XXI, 2014

К.: ТП Пресс, 2013

25

20

25

20

20

25

41

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

1. Котенев С.В. 

2. Истратова О.Н.

3. Под ред. И.С. Клециной

4.Молодцова Н.Г..

5.Эксакусто Т.В.

6. Яньшин П.В.

1.Детская практическая психология: учеб.-метод. комплекс курса. - К.: Професіонал, 2009. - 48 с.

2. Практикум по детской психоррекции: игры, упражнения, техники / Истратова О.Н. - 2-е изд. - К.: ТП Пресс, 2008. - 349 с.

3.Практикум по социальной психологии / Под ред. И.С. Клециной. -  К.: Знання, 2008. - 256 с.

4. Практикум по педагогической психологии. -К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2008. - 208 с.

5. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры / Эксакусто Т.В. - 2-е изд. - К.: Професіонал, 2008. - 339 с.

6.Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. - К.: МАУП, 2008. - 336 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: ТП Пресс, 2014

К.: Знання, 2013

К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2008

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

20

23

25

20

20

20

42

Основи психологічної практики (практична психологія)

1. М.Є. Валіулліна, І.М. Городецька, М.Ж., Гусманов та ін.]; під. ред. Л.М. Попова и С.В. Петрушина.

2. Ред. Крилова А.О., Маничева С.О.

3. Азарова Т.В., Барчук О.И., Бєглова Т.В. та ін.

4. Елісєєв О.П.

5. Ред.-сост. Д.Я. Райгородский.

6. Ред. Дубровіна І.В.

7. Грецов А.В.

 

1 Методи і техніки практичної психології: навч. Посіб. / [М.Є. Валіулліна, І.М. Городецька, М.Ж. Гусманов та ін.]; під. ред. Л.М. Попова и С.В. Петрушина. - Вид. 2-е, випр. та доп. - К.: Знання, 2008. - 224 с.

2.Практикум із загальної, експериментальної і прикладної психології / Ред. Крилова А.О., Маничева С.О. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Професіонал, 2007. - 560 с.

3.Практикум по психологічним іграм з дітьми і підлітками / [Азарова Т.В., Барчук О.И., Бєглова Т.В. та ін.]. - К.: МАУП, 2008. - 304 с.

4. Практикум з психології особи. - 2-е вид., випр. і перероб. - К.: МАУП, 2008. - 512 с.

5.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - К.: Знання, 2008. - 672 с.

6.Практична психологія освіти: Навч. посібник / Ред. Дубровіна І.В. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Професіонал, 2007. - 592 с.

7. Практична психологія для підлітків та батьків. - К.: Професіонал, 2007. - 224 с.

К.: Знання, 2015

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2015

К.: МАУП, 2014

К.: Знання, 2013

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2013

20

20

20

20

25

20

20

43

Методика викладання психології

1.Карандашев В.Н.

2.Карандашев В.Н.

3.Вачков І.В.

4. Хроменко О.В.

1. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие.                 - К.: ЦУЛ, 2008. - 250 с.

2. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие.                  - К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. - 250 с.

3. Методика викладання психології: навч. посібн. / Вачков І.В. - К.: Знання, 2008. - 208 с.

4. Методика викладання психології: Конспект лекцій.                - К.: Професіонал, 2007.- 256 с..

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

К.: Знання, 2014

К.: Професіонал, 2013

25

20

20

20

44

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

1.Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.

2. Загвязинский В.И

3. Морозов С.М.,

Музичко Л.В., Тімакова А.В

4.Образцов П.И.

5. Суходольский Г.В

1. Методология и методы психологического исследования: учеб. пособие/ Науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2008. - 352 с.

2.  Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие / Загвязинский В.И., Атаханов Р. - 4-е изд., стер. - Л.: "Новий Світ-2000", 2007. - 208 с.

3. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування: Навч.- метод. посіб. - К.: ІПО Київського нац.-го університету ім. Т. Шевченка, 2009. - 221 с.

4. Методы и методология психолого-педагогического исследования. - М.: "Академия", 2008. - 268 с.

5. Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий. - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 156 с.

К.: МАУП, 2014

Л.: "Новий Світ-2000", 2013

К.: ІПО Київського нац.-го університету ім. Т. Шевченка, 2009

М.: "Академия", 2008

Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2013

27

25

23

20

23

45

Психологія управління

1. Мельник Л.П.

2. Подоляк Я.

3. Щёкин Г.В.

4. Обозов Н.Н., Щёкин Г.В.

1. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-е вид., стереотип. – 176с., іл.

2. Психология управления: теория и практика менеджмента – 292с.

3.Как эффективно  управлять  людьми: психология кадрового менеджмента. Научно-практ. пособ. –400с., ил.

4. Психология работы с людьми: Учебн. пособ. – 7-е изд., стереотип. – 288с., ил.

К.:МАУП, 2013

Х.:, 2014

К.:МАУП, 2010

К.: ДП «Издательский дом «Персонал», 2014

30

20

25

30

46

Організація діяльності психологічних служб

1. Пірен М.І.

2. Анцупов А.Я., Малішев Л.П.

3. Іванов В.М., Іванов О.В.

4. Ложкин Г.В., Повякель Н.М.

1.Організація діяльності психологічної служби: Підручник. – 360 с.

2.Основи організації психологічної служби: Учеб.пособ. – с.

3.Психологічна служба в Україні: Навч.посіб. – 222с.

4. Практическая психология: Учеб.пособ. – 2-е изд., стереот. – 256с.

К.:МАУП, 2013

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2014

20

20

25

20

47

Психологія сім’ї

1. Бондарчук О.І.

2. Левицький В.Н.

3. Дружинин В.Н.

4. Ивлева В.В

5. Ивлева В.В.

6. Куртышева М.А.

7. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.

1. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – 96с., іл.

2. Псиология семейных отношений. – 104с.

3. Психологія сім'ї / [за заг. ред. В.М. Поліщука; Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.]. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 239 с.

4. Психология семьи. - 3-е изд. -К.: Знання, 2008. - 176 с.

5. Психология семейных отношений. Построй свою семью! / Авт-сост. В.В. Ивлева. - Минск.: Соврем. школа, 2007. - 352 с.

6. Как сохранить психологическое здоровье семьи. - К.: Либідь, 2006. - 288 с.

7. Психология и психотерапия семьи. - 4-е изд. -  К.: Професіонал, 2008. - 672 с.

К.:МАУП, 2013

К.: «Феникс», 2013

Суми: ВТД "Університетська книга", 2013

К.: Знання, 2008

Минск.: Соврем. школа, 2014

К.: Либідь, 2013

К.: Професіонал, 2013.

30

25

25

20

23

23

20

48

Психологія спільної діяльності

1. А. Журавлев, Т.Нестик

2. В. Дерябин

1. Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований. – 248с.

2. Психология личности и высшая нервная деятельность. Психофизиологические очерки. – 200с.

М.: Институт психологии РАН, 2013

ЛКИ, 2013

25

20