ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпропетровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Методична робота

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту.

Професія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань, вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, навчаючись в ДІ МАУП, отримує фахову психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого- педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом тому, що з'явилися предметні сфери, де знадобиться допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога.

У той же час часто забутими залишаються етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійного психолога. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість. Саме таку можливість надає своїм вихованцям Дніпропетровський інститут МАУП, зокрема кафедра практичної психології.

Студенти ДІ МАУП на лекціях та семінарських заняттях здобувають теоретичні та практичні уміння і навички майбутньої професії. Крім того, для більш ефективного засвоєння знань в ДІ МАУП діє Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який сприяє ефективному проходженню практики та майбутнього працевлаштування. Частіш усього, після проходження практики керівники із задоволенням запрошують випускників ДІ МАУП до себе на роботу.

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники ДІ МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування - все це допомагає випускникам Дніпропетровського інституту МАУП стати професійними психологами.

Науково-дослідна робота

На кафедрі практичної психології застосовується метод інтерактивного навчання, який включає:

  1. Методичне, діалогічна взаємодія студентів з викладачами при вирішенні проблем, моделюванні ситуації, оцінці дій однокурсників і своєї власної поведінки;
  2. Роботу в малих групах на основі співробітництва;
  3. Активно-рольову (ігрову) і тренінгову організацію навчання.

Також застосовуються інформаційні технології у вивченні психології, використовуються ресурси інтернету, а також електронні підручники і довідники.

У результаті здійснення навчальної діяльності спостерігається розвиток пізнавального інтересу до вивчення психологічних дисциплін, успішний захист курсових і дипломних робіт, розвиток активності, ініціативності, впевненості, самостійності майбутніх практичних психологів.