ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Методична робота

На виконання правоосвітньої роботи викладачами кафедри права підготовлено навчально-методичні комплекси, в тому числі навчальні програми, робочі навчальні програми, у складі яких мають місце плани лекцій, плани самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, розроблено завдання до практичних занять, ділові ігри.

Підготовлено робочі навчальні програми, методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, які викладаються згідно до навчальних планів.

Засобом закріплення теоретичних знань студентів та методом набуття ними практичних навичок є навчальна, виробнича та переддипломна практика, яку студенти ДІ МАУП проходять в судових органах та органах юстиції м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, а також в юридичних відділах і службах інших органів та установ м. Дніпропетровська під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів як від ДІ МАУП так і від установи, де студенти проходять практику.

Поряд з цим функціонує юридична клініка, яка працює на підставі Положення про юридичну клініку в ДІ МАУП та Етичного кодексу юридичної клініки ДІ МАУП. Прийом в юридичній клініці проводять студенти 5 курсу денного відділення ДІ МАУП під керівництвом викладачів кафедри права.

Науково-дослідна робота

На реалізацію Концепції та Положення щодо правової освіти студентів ДІ МАУП що семестрово проводяться студентські та юнацькі олімпіаді з правознавства. В результаті перевірки виконаних завдань, комісією відзначено високий рівень знань студентів та школярів випускних класів загальноосвітніх шкіл, які в подальшому стають абітурієнтами, а потім студентами ДІ МАУП.

Кафедрою щорічно проводяться науково-практичні конференції як регіонального так і міжнародного рівня, на яких розглядаються проблематика та шляхи вирішення проблем правового регулювання. Проведення конкурсів студентських наукових робіт з правознавства розвивають у студентів навички щодо аналітичних та узагальнюючих розробок, наукових проектів.

Під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри права ДІ МАУП студентами-випускниками з правознавства Проводяться наукові дослідження, де розглядаються та аналізуються правові аспекти у сфері господарського та трудового права, виявляється проблематика з досліджених тем та викладаються шляхи вирішення цих проблем і заходів вдосконалення. Вказані наукові дослідження викладено в дипломних роботах, які успішно були захищені студентами-випускниками, що свідчить про високий рівень та належний стан правової освіти в ДІ МАУП.

Кожне заняття з правознавчої дисципліни супроводжується «інформаційною 15- ти хвилинкою» на якій студенти за допомогою викладача розглядають, узагальнюють та аналізують проекти законодавчих актів, зміни та доповнення до чинних законодавчих актів України. Це допомагає їм стежити та володіти чинним законодавством у мобільному процесі законотворчості України та вірно застосовувати його у вирішенні практичних завдань.

На виконання концепції розвитку кафедри права, у січні 2013 року, відкрито спеціалізовану аудиторію-залу судового засідання та створено навчальну науково-дослідницьку криміналістичну лабораторію з метою проведення практичних занять із студентами-правознавцями. Систематично проходять засідання студентського наукового гуртка «Наукове товариство», де студенти самостійно розглядають актуальні проблеми у системі права України і міжнародного права, розробляють пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства.

Виховна робота зі студентами проводиться деканатом та кафедрою права ДІ МАУП згідно плану виховної роботи. Окрім того всі викладачі на своїх лекціях приділяють увагу культурі поведінки студентів, моральним якостям, особистим прикладом сприяють вихованню у студентів обов’язковості, сумлінного ставлення до справи, якою займаються. Кафедра права у своїй роботі здійснює також і духовне виховання студентів, вивчає своє коріння, оскільки правознавство має тісний зв'язок з духовними, моральними принципами, які містяться у Законі Божому. Першими правознавцями, першими суддями давніх часів були саме духовні особи, релігійні діячі і священики з християнським корінням.

Саме цим особам довіряли вирішення спірних питань Тому студентами - правознавцями досліджується християнське коріння у сучасному праві на підставі Історії держави та права, Римського права, історії християнської церкви поряд з відвідуванням інститутської студентської Каплиці на честь Дванадцяти Апостолів.