ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпропетровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Підготовче відділення

Дніпропетровський інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» одержав дозвіл Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (вих. від 28.09.11 № 6/1-2293) щодо ліцензування підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади з ліцензованим обсягом 100 осіб денної форми навчання.

Ліцензування підготовки іноземних громадян проводиться за спеціальностями:

  1. Гуманітарні
  2. Економічні

Викладання дисциплін буде здійснюватися на високому професійному рівні.

Комплексна система навчально-виховної роботи спрямована на полегшення адаптації іноземних громадян до нових умов проживання та навчання.

Іноземні студенти Підготовчого відділення забезпечуються гуртожитком.

Навчальну діяльність планується розпочати у 2012 році (прийом студентів з 15.08.12 р. по 15.11.12 р.).

Вартість навчання на рік: $ 2000 (дві тисячі доларів).

Адреса: 49006, м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, буд. 21

Телефон: 770-85-11, 375-72-19,

Факс: 770-80-38, 375-72-12


A preparatory separation is for foreign citizens

Dnepropetrovsk institute of the Private joint-stock company «Higher educational establishment of «Interregional Academy of personnel management» was got by permission of Department of education and science, young people and sport of Ukraine (date of issue 28.09.11 № 6/1-2293) in relation to licensing of preparation of foreign citizens to entering into higher educational establishments with the licensed volume 100 persons of daily form of studies.

Licensing of preparation of foreign citizens is conducted after specialities:

  1. Humanitarian
  2. Economic

Teaching of disciplines will be carried out at high professional level.

Complex system educational-educate works directed on the facilitation of adaptation of foreign citizens to the new terms of dwelling and studies.

The foreign students of the Preparatory separation are provided a dormitory.

It is planned to begin educational activity in 2012 years (there is a reception of students from 15.08.12 to on 15.11.12).

A cost of studies is on a year: $ 2000 (two thousand dollars).

Address: 49006 Dnipropetrovsk, Chicherina Str., 21

Phone: 770-85-11, 375-72-19

Fax: 770-80-38, 375-72-12