ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою

  1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін
  2. Цикл професійної підготовки
  3. Цикл психологічних дисциплін

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни
Автор підручника
Найменування підручника
Найменування видавництва, рік видання
Кількість примірників

Соціологія

Т.М. Кузьменко

Соціологія. Навчальний посібник. – 320 с.

К.: Центр учбової літератури, 2013

20

В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк

Соціологія. Навчальний посібник. – 550 с.

К.: КОНДОР, 2013

22

Т.В. Подольська, Є.А. Подольська

Соціологія: 100 питань 100 відповідей. Навчальний посібник – 352 с.

К.: ІНКОС, 2013

20

Ж.Т. Тощенко

Социология: учебник. 607 с.

Изд-во: Юнити-Дана, 2013

20

Под ред. В.Н. Лавриненко

Социология: Учебник для вузов. - 447 с.

Изд-во: Юнити-Дана, 2013

25

Павленок П.Д., Савинов Л.И..

Социология: Учебное пособие. - 734 с. Изд-во: Дашков и К, 2013 20

Політологія

М. І. Горлач, В. Г. Кремень

Політологія: наука про політику. – 840 с.

Изд-во: Центр учбової літератури, 2013

25

Акопов Г.Л., Кислицын С.А.

Политология. (Учебное пособие). – 350 с. Ростов н/Д: 2013 20

Под ред. Буренко В.И.

Политология. (Учебник) . 2-е изд., стер.– 392 с. СПб.: 2014 20
Огородников В.П., Сидоров Н.М. Политология. (Учебное пособие). - 272 с. М.: Эксмо, 2013 25

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Мацюк, Н. Станкевич.

Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн. 3-є вид. 532 с.

К.: Каравела, 2013

23

Полтавська О.М. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти : Навч. посібник - 189 с. Алчевськ : ДонДТУ, 2013 25
І.М. Плотницька Ділова українська мова. – 256 с. Центр учбової літератури
2014
24
С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В.Клименко Сучасна українська літературна мова. Навчальний посібник. – 544 с. К.: Алерта, 2013 25
С.В. Шевчук, І.В.Клименко Українська мова за професійним спрямуванням. 696 с. К.: Алерта, 2013 25

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Дюканова Н. М.

Англійська мова професійного спрямування. Навчальний посібник. – 384 с.

Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2013

25

За ред. Н. В. Мукан. Іноземна мова професійного спрямування - 595 с. К.: Знання, 2013 23
КострицькаС.І., Зуєнок І.І., Поперечна Н.В., Швець О.Д. English for Study and Work. Навчальний посібник з англійської мови з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». К.: КНТЕУ, 2013 25
Латигіна А.Г. "English in the World of International Business (Англійська мова в світі міжнародного бізнесу)." Підручник. К.:КНТЕУ, 2013 24
Буленок С.М., Дячук Л.С., Левченко Л.В. Англійська мова для психологів. Навчальний посібник. К.: МАУП, 2014 26

Правознавство

Ред. В.В. Копейчиков

Правознавство: Підручник – 752 с.

К.:Х. Інтер 2013

25

А.І. Берлач, Д.О. Карпенко, А.М. Колодій, А.Ю. Олійник, В.І. Осадчий Правознавство: Підручник – 792 с. К.: Всеукраїнська асоціація «Правова єдність», 2013 25

Історія України

1. Турченко Ф.Г., Мороко В.М.

2. Струкевич О.К.

3. Реєнт О.П., Малій О.В.

4. Бойко О.Д.

5. Боярська З. І.

1. Історія України. (підручник). – 349 с.

2. Історія України. (підручник). – 287 с.

3. Історія України. (підручник). – 240 с.

4. Історія України. – 687 с.

5. Історія держави та права України. - 439 с.

К.: "Генеза", 2013

К.: Грамота, 2013

К.: "Генеза", 2013

К.: Академвидав 2013

К., 2014

25

24

26

23

24

Філософія

1. С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г. Тофтул, В.К. Щедрін

2. В.М. Вандишев

3. Щерба С.П.

4. Білодід Ю.М.

5. Вандишев В.М.

6. Щерба С.П., Тофтул М.Г.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.

1. Вступ до філософії: стислий склад. -141 с.

2.Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч.посіб. - 474 с.

3. Філософія: Навч.посіб. - 216 с.

4.Філософія: український світогляд акцент. - 356 с.

5.Філософія: Навч.посіб. - 452 с.

6.Філософія: короткий виклад: Навч.посібник. - 352 с.

7. Філософія: Підручник. - 592 с.

К.: МАУП, 2015

К.:Кондор, 2013

К.:МАУП, 2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Академвидав, 2013

25

23

25

23

23

23

23

Релігієзнавство

1. Лешан В., Чорненький Я.

2. Ельчанинов А.

3. В. І. Лубський, М. В. Лубська

4. Иванов Ю.И.

5. Яблоков И.Н.

6. В.Викторов, В.Лебедев, А. Прилуцкий

7. В.Рожковский,

Д.Устименко

1. Релігієзнавство. Кредитно-модульна система навчання: Підручник – 632 с.

2. История религии. - 265 с.

3. Історія релігій. Підручник, 2-е видання. - 776 с.

4. Религии мира. Православие. - 384 с.

5. Религиоведение. Ученик. – 480 с.

6. Религиоведение. Ученик. – 480 с.

7. Религиоведение. Хрестоматія. – 320 с.

Чернівці, 2014.

М., 2013

К.: Центр навчальної літератури, 2013

М.: Юрайт, 2013

М.: Юрайт, 2013

Ростов н/Д : Феникс, 2013

К., 2014.

28

23

25

24

25

23

24

Етика та естетика

1. Под ред. Р.Г.Апресяна.

2. Попович Е.В.

3. Л.М. Газнюк, С.В. Могильова, Н.О. М'яснікова, Н.М. Салтан.

4. Ірдинєнко К.О.

5. Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.І. Оніщенко, Д.Ю. Кучерюк; за зад. ред. Л. Т. Левчук.

6. Мовчан В.С.

7. Сморж Л. О.

8.Бралатан В.П.,

Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г.

1. Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы.

2. Этика и эстетика: Учебное пособие для студентов. - 74 с.

3. Естетика: навч.посіб. - 124 с.

4. Етика і естетика: Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. - 39 с.

5. Естетика: підручник. 3-тє вид., допов. і переробл. - 520 с.

6. Естетика: Навчальний посібник. - 527 с.

7. Естетика : навч. пос. для студентів вузів. – 334 с.

8. Професійна етика. Навч. посіб. - 252 с.

М.: Альфа-М, 2013

Мариуполь, 2013

К. : Кондор, 2013.

Луганськ: ЛНУ, 2013

К. : Центр учбової літератури, 2014.

К. : Знання, 2013

Х. : Кондор, 2013

К .: Центр учбової літератури, 2013

23

23

23

23

25

24

25

20

Логіка

1. Власова А.В., Линиченко А.А.

2. Ивин А.А.

3. Конверський А.Є.

4. Дуцяк І. З.

5. Карамишева Н. В.

6. Мозгова Н.Г.

1. Логика: Учебно-практическое пособие. - 120 с.

2. Логика. Учебное пособие. - 336 с.

3. Логіка. Підручник для студентів. 3-тє вид., перероб. та доп. - 296 с.

4. Логіка: Підручник [для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН] - 406 с.

5. Логіка (теоретична і прикладна): навчал. посіб. – 455с.

6. Логіка: Навч.посібн.2-е вид. – 248 с.

Челябинск: Урал. соц.-экон. ин-т Акад. труда и соц. отношений, 2013.

М.: Оникс, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

К., 2013

К., 2014

20

25

25

20

20

25

Культурологія

1. Дедюлина М.А., Папченко Е.В., Помигуева Е.А.

2. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.

3. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т.

4. Бессарабова Н.В.

5. Безвершук Ж.О.

6. Заред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки.

7. В.М. Шейко, Ю. П. Богуцький, Де Діас Е.В. Германова.

1. Конспект лекций по культурологии. (Учебное пособие) - 127с.

2. Культурология. (Учебник) - 688с.

3. Культурология. (Учебное пособие) - 480с.

4. Культурология. Курс лекций. - 228с.

5. Культурологія. Навчальний посібник. - 326 c.

6. Основи культурології: Навч. посіб. - 400 с.

7. Культурологія [Текст] : навч. посібник – 494 с.

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013

М.: Юнити-Дана, 2013

М.: ИД "Форум": 2013

М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2013

К.: Знання, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

К. : Знання, 2013

20

20

20

25

20

25

20

Основи біології, генетики людини та антропології

1. Голінько В.І.

2. Смирнитська М. Б.

3. Третьяков O.B.

1 Основи біології, генетики людини та антрополо-гії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - 272 с.

2. Основи біології, генетики людини: конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. Укр. інж.-пед. акад. - 116 с.

3. Основи біології, генетики людини та антропології. Навчальний посібник. - 167 с.

Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2013

Х. : 2014

К., 2014

25

25

20

Основи демогрфії

1.Дзюбик С., Ривак О

2.Мочерний С.В.,

3.Устенко С.В

1.Основи демографії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 481 с.

2.Основи демографії: навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Академія, 2009. - 504 с.

3. Основи демографії: Навч. посіб. – 3-тє вид., стереотип. - К.: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008. - 328 с.

К.: Академія, 2013

К.: Кондор, 2013

К.: "Персонал", 2014

20

20

22

Педагогіка

1.Мойсеюк Н.Є

2.Омельяненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П.

3. Пальчевська С.С.

4. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін.

5. Фіцула М.М.

6. Шадських Ю.Г

1. Педагогіка: Навч.посібн. - 5-те вид., доп. і пер. - К.: Професіонал, 2008. - 656 с.

2. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання, 2006. - 423 с.

3. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К.: Знання, 2006. - 252 с.

5. Педагогіка: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академія, 2005. - 560 с.

6. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 320 с.

К.: Професіонал, 2013

К. : Знання, 2013

К.: Знання, 2013

К.: Каравела,2013

К.: Знання, 2013

К.: Академія, 2013

25

20

20

20

20

25

Основи менеджменту

1. Игнатов Б.Г.

2. Мильнер Б.З.

3. Демчук О.Н., Ефремова Т.А.

4. Рульєв В.А., Гуткевич С.О.

5. Шморгун Л.Г.

1. Теория управления. – 123с.

2. Теория организации. – 480с.

3. Теория организации: учебное пособие. – 264с.

4.Менеджмент. Навчальний посібник. - 312 с.

5. Менеджмент організацій: навч. посіб. - 452 с.

М.: Феникс, 2013

М.: Инфра-М, 2014

М.: ИНФРА-М, 2015

К.: Центр учбової літератури, 2013

К. : Знання, 2013

20

20

20

20

20

Історія Християнської церкви та основи християнської моралі

1.Коцар С. В.

2. Лахно А.І., Варенко В.М

1. Православна християнська етика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2007. - 240 с.

2. Християнська етика (в поняттях і категоріях): Навч. посіб. - К.: Європ. ун-т, 2006. - 216 с.

К.: МАУП, 2014

К.: Європ. ун-т, 2013

20

25

Основи інформатики та обчислювальної техніки

1. С. В. Кунцев, В. В. Яценко

2. Буйницька О. П.

3. В. Бройдо, О. Ильина

4. О. Голицына, Н. Максимов, И. Попов

5. Маценко В.Г.

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки: навч. посіб.; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − 104 с

2. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – 240 с.

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. – 560 с.

4. Информационные системы. Учебное пособие. – 448 с.

5. Обчислювальна техніка та програмування: Навчальний посібник. – 112 с.

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

П.: 2014

Форум, Инфра-М, 2013

Чернівці: ЧНУ, 2013

20

20

20

20

25

Психологічне консультування

1. Хомич Г.О., Ткач Р.М.

2.За наук.ред. Л.М. Карамушки.

3.Кочюнас Р.

1.Основи психологічного консультування: Навч.посіб. – 152 с., іл.

2.Основи психолого - управлінського консультування: Навч. посіб. – 136 с., іл.

3.Психологическое консультирование. Групповая психотерапія. – 464 с.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2013

30

20

20

Теорія та практика психотренінгу

1. Мімотіна К.Л.

2.Петрова Н.П.

3. Ли Д.

4.Бурнард Ф.

5.Тори К., Маккей Д.

1. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. – 192 с.; іл.

2.Тренинг для победителя. – 216 с.

Практика группового тренинга. – 224 с., ил.

4. Тренинг межличностного взаимодействия. – 203 с.

5.Трениг. – 208 с., ил.

К.:МАУП, 2014

СПб: «Речь», 2013

СПб: «Питер»,2013

СПб: «Питер»,2014

СПб: «Питер»,2015

20

23

25

23

23

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

1.Алейникова Т.В. та ін.

2. Батуєв А.С.

3. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А.

1. Фізіологія центральної нервової системи: навчальний посібник / Алейникова Т.В. [та ін.]. -К.: Професіонал, 2009. - 376 с.

2. Фізіологія вищої нервової діяльності і сенсорних систем. - 3-е вид. - К.: Либідь, 2008. - 317 с.

3. Физиология центральной нервной системы для психологов. - СПб.: Питер, 2007. - 208 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: Либідь, 2013

Л.: Новий Світ-2000, 2013

20

20

20

Візуальна психодіагностика

1. Рамси Н., Харкорт Д.

2. Щекин Г.

1. Психология внешности= The psychology of appearance / [Под ред. Федорова А П.]. - К.: МАУП, 2009. - 256 с.

2. Візуальна психодіагностика: пізнання людей за їх зовнішністю та поведінкою: Навч-метод. посібн. - 3-е вид., стереотипне. - К.: МАУП, 2008. - 616 с.

К.: МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

5

10

Психологічна корекція

1. Цимбалюк І.М.

2. Зотов М.В.

3. Хухлаева О.В

4. Щербатых Ю.В.

1. Психологічне консультування та корекція: Модульно-рейтинговий курс. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Професіонал, 2009. - 544 с.

2. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика, коррекция. - К.: МАУП, 2007. - 144 с.

3. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: учеб. Пособие. - Изд. 5-е, стер. - К.: Професіонал, 2008. - 208 с.

4. Психология стресса и методы коррекции. - К.: Професіонал, 2009. - 256 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

К.: Професіонал, 2013

К.: Професіонал, 2013

25

25

25

20

Психологія особистості

1. Сост. А.А. Реан

2. Бурлачук Л.Р.

3. Бондарчук О.І.

4. Копець Л. В.

5. Варій М.Й.

6. Ред. Райгородский Д.Я.

7. Слотина Т.В.

1.Психология личности в трудах зарубежных психологов. – 485с.

2. Психодиагностика личности. – 280с.

3.Психологія девіантної поведінки: Курс лекцій. – 88с.

4. Психологія особистості: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2007. - 460 с.

5. Психологія особистості: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2008. - 592 с.

6. Психология личности: Хрестоматия. В 2-х т. / [Ред. Райгородский Д.Я.]. Т.1. - К.: ЦУЛ, 2008. - 512 с.

7. Слотина Т.В. Психология личности: учеб. пособие. - К.: КМ Академія, 2007. - 304 с.

СПб: Изд-во «Питер», 2014

К.: «Здоровье», 1989

К.:МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

К.: ЦУЛ, 20014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: КМ Академія, 2013

27

25

20

20

25

23

20

Ділова іноземна мова

1. Карпусь І.А.

2. Карпусь И.А.

3. Туленкова М.Н.

4. Олійник В.О., Гаврик М.М.

5. И.С.Бахов, Т.И.Волощинина, Е.В. Гринько

6. Гринько О.В.

7. Калюжна В.Ю.

1. Английский деловой язык-224с.

2. Английский деловой язык-224с.

3.Іспанська ділова мова.Навч.посібник-204с.

4.Німецька ділова мова. Практикум – 200с.

5. Деловой английский язык. Практикум – 400с.

6. Англійська ділова мова. Практикум. – 216с.

7. Навчальна програма з курсу «Ділова іноземна мова» (англійська) – 219с.

К.:МАУП, 2013

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2015

К.:МАУП, 2015

Луганськ: РАА ЛДУВС, 2013

25

20

20

20

20

20

25

Фізична культура

1. Чочарай З.Ю. та ін

 

2. За ред.Гаркавенко Т.І. та ін.

1. Курс лекцій з фізичного виховання :Навч пос-к - К.: Вид -во Європ. ун ту, 2012

2.Круговий метод тренування на заняттях з фізичного виховання (ВНЗ)/ за ред.Гаркавенко Т.І. та ін.- К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2010

К.: Вид -во Європ. ун ту, 2012

К.:Вид-во Європ. ун-ту, 2010

20

20

Основи інформатики та обчислювальної техніки

1. С. В. Кунцев, В. В. Яценко

2. Буйницька О. П.

3. В. Бройдо, О. Ильина

4. О.Голицына, Н.Максимов, И.Попов

5. Маценко В.Г.

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки: навч. посіб.; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − 104 с

2. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – 240 с.

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для вузов. – 560с.

4. Информационные системы. Учебное пособие. – 448с.

5. Обчислювальна техніка та програмування: Навчальний посібник. – 112 с.

Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013

К.: Центр учбової літератури, 2013

П.: 2013

Форум, Инфра-М, 2013

Чернівці: ЧНУ, 2013

20

20

20

20

25

Цикл професійної підготовки

Найменування навчальної дисципліни
Автор підручника
Найменування підручника
Найменування видавництва, рік видання
Кількість примірників

Зоопсихологія

1. Сост. и общ. ред. Г.В. Калягиной.

2. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З

Сравнительная психология и зоопсихология / Сост. и общ. ред. Г.В. Калягиной. - К.: Професіонал, 2008. - 416 с.

2. Порівняльна психологія: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2009. - 228 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

20

20

Анатомія та еволюція нервової системи людини

1. І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

2. І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

3. І. М. Маруненко, Г. І. Волковська, Є. О. Неведомська.

4. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І.

5. Кизименко Л. Д., Сняданко І. І.

1. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. – 184 с.

2. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч.-метод. посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [3-тє вид., перероб. і доп.]. 32 с.

3. Фізіологія вищої нервової діяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [2-ге вид. 3 перероб. і доп.]. –53 с

4. Анатомія людини. – Т. 2, Т. 3. – 400 с.

5. Основи анатомії і фізіології людини: теоретичний та практичний курс. Навчальний посібник. 248 с.

К. : «Центр

учбової літератури», 2013

К. : Київськ. ун-т імені

Бориса Грінченка, 2013

К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2013

Вінниця: Нова Книга, 2013

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013

20

25

25

20

20

Психофізіологія

1. Е.Ляксо, А.Ноздрачев

2. Кроль В.М., Виха М.В.

3. М.Воловикова, Н.Харла-менкова

4. Б.Теплов

5. Луценко О.Л.

6. Тітов І.Г.

7. Філіппов М.М.

8. Филиппов М.М.

1. Психофизиология. Ученик. 336с.

2. Психофизиология. Учебное пособие. – 504с.

3. Современная личность. Психологические исследования. – 392с.

4. Психология и психофизиология индивидуальных различий. 640с.

5. Психофізіологія: прикладні аспекти: навчально-методичний посібник. – 55с.

6. Вступ до психофізіології. – 296 с.

7.Психофізіологія людини. – К: МАУП., 2008 -220

8. Психофизиология функциональных состояний: Учеб. пособ. - К.: МАУП, 2006. - 240 с.

М.: Академия, 2013

М.: КноРус, 2013

Психология социальных явлений, 2013

МПСИ, МОДЭК, 2013

Х.: ХНУ імені Каразіна, 2014

К.: Академвидав,

2013

К.: МАУП, 2014

К.: МАУП, 2013

20

25

25

25

25

25

25

25

Філософія психології

1. С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г.Тофтул, В.К.Щедрін

2. В.М.Вандишев,

3. Щерба С.П.

4. Білодід Ю.М.

5. Вандишев В.М.

6. Щерба С.П., Тофтул М.Г.

7. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.

1. Вступ до філософії: стислий склад -141с.

2.Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч.посіб.-474с.

3. Філософія психології: Навч.посіб.-216с.

4.Філософія: український світогляд акцент-356с.

5.Філософія: Навч.посіб.-452с.

6.Філософія: короткий виклад: Навч.посібник-352с.

7. Філософія: Підручник -592с.

К.: МАУП, 2014

К.:Кондор, 2013

К.:МАУП, 2014

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Кондор,2013

К.:Академвидав, 2013

25

20

25

20

20

20

20

Математична статистика та математичні методи в психології

1. Руденко В.М.

2. А.Т. Опря

3. Мармоза А.Т.

4. Р.И.Остапенко

5. Ермолаев О.Ю.

6. Кричевец А.Н., Корнеев А.А., Рассказова Е.И.

1. Математична статистика. Навч. посіб. –304 с.

2. Статистика. — 448 с.

3. Теорія статистики: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. – 592 с.

4.Математические основы психологии : учебно-методическое пособие для .специальностей вузов - 76с.

5. Математическая статистика для психологов. – 336с.

6. Математическая статистика для психологов. - 395 с.

К.: Центр учбової літератури, 2013

Київ: Центр учбової літератури, 2013

К.: «Центр учбової літератури», 2013

Воронеж: ВГПУ, 2013

М.: НОУ ВПО «МПСИ»: Флінта, 2013

М.: Издательский центр "Академия", 2013

20

5

5

5

5

5

Вступ до спеціальності з напряму «Психологія»

1. Абрамова Г.С.

2.Москальова А.С., Брюховецька О.В.

3. В. Панок

4. Под ред. Ю.М.Жукова

5. Беседин А.Н. и др..

1. Практическая психология – 3 изд., стереотип. – с.

2.Психологія: вступ до спеціальності. Нав.-метод.посібник, 216с.

3. Основи практичної психології. Підручник

4. Введение в практическую социальную психологию. – 2-е изд., испр. – с.

5.Книга практического психолога. В 2-х книгах.

Екатеринбург: «Деловая книга»,1998

К.:ДП «Вид.дім «Персонал»,2013

К.:Либідь,1999

М.:Смисл, 1996

Х.:РИП «Оригинал»,1996

25

20

20

20

26

Загальна психологія

1. Максименко С.Д., Соловієнко В.Л.

2. Варій М.Й.

3.Под ред. М.Айзенка

4.Немов Р.С.

5. За наук.ред. Винославської К.

6.Козубовський В.М.

7.Корольчук М.С. та ін.

1. Загальна психологія. Навч.посіб – 2-е вид., стерео. – 256с.

2.Загальна психологія: Підручник – 2-е вид., випр.і доповн. – 968с.

3.Психология: комплексный подход. Пер. с анг. – 832с.

4.Психология. в 3-х книгах – 3-е изд. Книга 1 – 597с., Книга 2 – 608с., Книга 3 – 632 с.

5.Психологія: Навч. Посіб. – 352с.

6.Общая психология: Учебн. Пособ. В 3-х ч. Ч.1 – 224с., Ч.2-318с., Ч.3-368с.

7. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посіб. – 320с.

К.:МАУП, 2013

К.:Центр учбової літератури, 2013

Мн.:Новое издание, 2013

М.:Владос, 1998

К.:Інкос, 2013

Мн.: «Амафея», 2013

К.:Ельга, Ніка-Центр, 2013

25

25

20

23

25

26

25

Практикум із загальної психології

1.Туриніна О.Л.

2.Ред. Крылова А.А., Маничева С.А

3. Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В. и др

4. Зелінська Т. М.,

Воронова С.В., Хурчак А.Е.

1. Практикум з психології:Навч.посіб. – 328с.

2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Ред. Крылова А.А., Маничева С.А. - 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Професіонал, 2009.. - 560 с.

3.Практикум по психологическим играм с детьми и подростками / [Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В. и др.]. - К.: МАУП, 2008. - 304 с.

4. Практикум із загальної психології: Навч. посібник англ., нім., франц., польською мовами. - К.: Каравела, 2006. - 216 с.

К.:МАУП, 2014

К.: Професіонал, 2010

К.: МАУП, 2011

К.: МАУП, 2014

25

20

20

25

Експериментальна психологія

1. Бондарук О.І.

2.Максименко С.Д.,

Косенко Є.Л.

3. Дружинин В.Н.

4. Соло Р.Л. и др..

1.Експериментальна психологія. Курс лекцій. – 118с.

2.Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус):Навч.посіб. – 128с., іл.

3.Экспериментальная психология. 2-е изд.,доп–320с., ил.

4. Экспериментальная психология: Практ.курс. – 528с. (секреты психологии)

К.:МАУП, 2013

К.:МАУП, 2014

Санки-Петербург: «Питер», 2011

М.: «Олма-Пресс»,2011

25

25

25

23

Соціальна психологія

1. Ануфрієва Н.М. та ін.

2. Ануфриева Н.М. и др.

3. Москаленко В.В.

4. Трихін І.О.

5. Казмиренко В.П.

1. Соціальна психологія: Навч. – метод. комплекс. – 200с.

2. Социальная психология: Курс лекций. 4-е изд., стереотип. – 136с., ил.

3.Соціална психологія: Підручник: - 624с.

4.Соціальна психологія спілкування: Навч. посіб. – 336с.

5. Социальная психология организаций: [Монография]– 384с.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2013

К.: Центр навч. літератури, 2012

К.: Центр навч. літератури, 2013

К.:МЗУУП, 1993

30

23

26

28

25

Вікова психологія

1.Заброцький М.М.

2. Савчин М.В.,

Василенко Л.П.

3. Кутішенко В.П., Ставицька С.О.

4. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

1.Вікова психологія. Навч.посіб. -2-ге вид., випр. і доп. – 104с.

2.Вікова психологія: Навч. посібник. - К.: Каравела. - 360 с.

3.Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навч. посіб. - К.: Каравела, 2009. - 448 с.

4.Вікова та педагогічна психологія: навч. посібн. / [Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2009. - 400 с.

К.:МАУП, 2014

К.: Каравела, 2010

К.: Каравела, 2011

К.: Каравела, 2013

20

20

20

20

Клінічна психологія

1. Діденко С. К.

2. О.І. Галян, І.М. Галян

3. А. Г. Іфтодій,

І. В. Шкварковський,

О. С. Федорук та ін.

4. Бурлачук Л. Ф.

5. Карвасарский Б.Д.

1. Клінічна психологія. Словник-довідник

2. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. – 398с.

3. Хірургічні хвороби з клінічною психологією: навч. посіб. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України. - 499 с

4. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- 384 с.

5. Клиническая психология: Учебник для вузов. 4-е изд.-864с.

К.: Академвидав 2013

К.: Академвидав 2012

Чернівці : Медуніверситет, 2013

СПб.: Питер, 20013

СПб.: Питер, 2013

25

26

25

24

26

Патопсихологія з основами дефектології

1. Бухановский А.О. и др.

2. Бурлачук Л.Ф.,

Морозов С.М.

3. Зейгарник Б.В.

4. Левченко И.Ю.

5. Мартинюк І.А.

6. Вольф М.

7. Титов В.А.

8. Никитина А.

9. Мазанова Е.

10. Микляева Н., Бенилова С., Давидович Л.

11. И. Садовникова

1. Общая психопатология. – 2-е изд., перед. и доп. – 416с., ил.

2. Словарь – справочник по психодиагностике. – 528с.

3. Патопсихология: Учеб. пособие. - 2-е изд., стереотип. - К.: ЦНЛ, 2009 - 208 с.

4. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - К.: ЦУЛ, 2008 - 232 с.

5. Патопсихологія: навч. посіб. / Мартинюк І.А. - К.: ЦУЛ, 2008. - 208 с.

6. Патопсихология и ее методы= La psychopathologie et ses methodes. - К.: ЦУЛ, 2007 - 192 с.

7. Дефектология. Конспект лекций. – 381с.

8. Рисование веревочкой. 96с.

9. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 96с.

10. Дошкольная дефектология. Ранняя комплексная профилактика нарушений развития у детей (современные подходы)

11. Дисграфия, дислексия. Технология преодоления. Учебник. – 280с.

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2013

СПб: Изд-во «Питер», 2014

К.: ЦНЛ, 2013

К.: ЦУЛ, 2014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ЦУЛ, 2013

Ростов н/Д : Феникс, 2013

СПб.: КАРО, 2013

К.:ГНОМ, 2013

Парадигма, 2014

Парадигма, 2013

25

20

20

25

20

25

25

20

20

25

Педагогічна психологія

1.Заброцький М.М.

2.Выготский Л.С.

3.Лисянська Г.М.

4.Бархаев Б.П.

5.Бочелюк В.Й.,

Зарицька В.В.

6.Молодцова Н.Г.

7.Савчин М.В

8.Сарычев С.В.,

Логвинов И.Н.

1.Педагогічна психологія. Курс лекцій. – 99с.

2.Педагогическая психология – 223с.

3.Педагогічна психологія. Навч.посіб. – 286с.

4.Педагогическая психология. - К.: ЦУЛ, 2007. - 448 с.

5.Педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2006. - 248 с.

6.Практикум по педагогической психологии. - СПб.: Питер, 2007. - 208 с.

7.Педагогічна психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007. - 424 с.

8.Сарычев С.В., Логвинов И.Н. Педагогическая психология: Краткий курс. - К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009 - 224 с.

К.:МАУП, 2013

М.: Педагогика, 2013

К.:,2014

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

С.-Пб.: Питер, 2013

К.: Академвидав, 2007

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009

20

25

23

25

25

20

28

25

Психодіагностика

1. Бурлачук Л.Ф.

2. Бурлачук Л.Ф.

3.Райгородский Д.Я.

4. Бурлачук Л.Ф.,

Морозов С.М.

5. Скребец В.А.

1.Психодиагностика. – 352с., ил.

2. Психодиагностика личности. – 280с.

3.Практическая психодиагностика. Методика и тесты: Учебн.пособ.

4.Словарь – справочник по психодиагностике. – 528с.

5.Психологическая диагностика: Учебн. пособ. – 2-е изд., перероб и доп. – 152с.. ил.

СПб; «Питер», 2013

К.: «Здоровье», 1989

Самара: Изд. Дом «Вихрах»,2013

СПб: Изд-во «Питер», 2013

К.:МАУП, 2014

25

25

25

25

20

Історія психології

1. Ярошевський М.Г.

2. Марцинковская Т.Д.

3. Петровський А.В., Яро шевський М.Г.

4. Ждан А.Н.

5. Лихи Т.

6. Данилюк І.В

7. Жуков С.М., Жукова Т.В.

1.История психологии – 2-е изд.перед. – 463с.

2.История психологии: Учебн.пособ. – 544с.

3. История и теория психологии. В 2-х томах. Том 1 – 416с. Том 2 – 416с.

4.История психологии: от античности до наших дней: учебник / Ждан А.Н. - 8-е изд., испр. и доп. - К.: Академвидав, 2009. - 576 с.

5. История современной психологии= A history of modern psychology. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2003. - 448 с.

6. Історія психології в Україні. Західні регіони (остання чверть ХІХ - перша половина ХХ століття): Навч. посіб. - К.: Либідь, 2007. - 152 с.

7. Історія психології: Навч. посіб. -К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. - 224 с.

М.:Из-во «Мысло»,1986

М.:Изд.центр «Академия»,2013

Ростов на Дону: Изд-во «Феникс»,1996

К.: Академвидав, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

К.: Либідь, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

25

25

26

28

26

25

20

Диференціальна психологія

1.Государєв Н.А

2.Гуревич К.М.

3.Ильин Е.П.

4.Либин А.

5.Машков В.М.

6.Нартова-Бочавер С.К.

1. Диференційна психологія в питаннях та відповідях: Навч. посібн. - К.: Академвидав, 2007. - 112 с.

2. Диференційна психологія та психодіагностика. Обрані праці. - К.: Либідь, 2009. - 336 с.

3. Дифференциальная психология профессиональной деятельности / Ильин Е.П. - К.: ЦНЛ, 2008. - 432 с.

4. Дифференциальная психология: На пересечении европейских, российских и американских традиций: Учеб. пособие. - 4-е изд., испр. и доп. - С.-Пб.: Питер, 2008. - 544 с.

5. Диференційна психологія людини / Машков В.М. - К.: Академвидав, 2007. - 288 с.

6. Диференційна психология: Навч. посібн. - 2-е вид., випр. - К.: КНТ, 2007. - 280 с.

К.: Академвидав, 2013

К.: Либідь, 2013

К.: ЦНЛ, 2013

С.-Пб.: Питер, 2014

К.: Академвидав, 2013

К.: КНТ, 2014

20

25

20

20

20

20

Психологія праці

1. Лукашевич Н.П. и др.

2. Боровський А.Б. и др.

3.Лукашевич Н.П.

4. Укл. Швець Н.Г.

1. Психологія праці: Навч. посібн. – 2-е вид., доп. та перер. – 112с.

2. Система методів професійної орієнтації: Навч.метод.посібник – 164с.

3.Психологія праці, професійної, інформаційної та організаційної діяльності: Словник 3-е вид., доп. та перероб. – 848с.

4.Теорія і практика професійної орієнтації: Навч.посіб – 272с., іл.

К.:МАУП, 2014

К.:МАУП, 2013

М.: Академический Проект Екатеринбург, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

20

20

20

20

Інженерна психологія

1. Дмитриева М.А. и др.

2. Під ред.. Г.К. Середи

3.Под ред.. Б.Ф. Ломова

4.Под ред.. Ю.К.Стрелкова

5.Ложкін Г.В., Повякель Н.І.

1.Психология труда и инженерная психология: Учеб.пособ. – с.

2.Інженерна психологія. – с.

3.Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. – с.

4.Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб.пособ. – с.

5.Практична психологія «людина – техніка»: Навч.посібн. – 296с., ил.

Л.: Изд-во ЛГУ, 1999

К.:Вища школа,1976

М.:Наука, 1977

М.:Изд.центр «Академия»,2013

К.:МАУП, 2013

25

20

25

25

Основи психотерапії

1. Калініна Н.Ф.

2. Александров А. А.

3. Шеховцова Л. Ф.

4. Харитонов С.В.

5.В.К. Шамрея,

В.И. Курпатова

6. Бурлачук Л.Ф.,

Кочерян А.С., Жидко М.Е.

7. Глива Є.

1. Психотерапія. Підручник -280с.

2. Интегративная психотерапия.— 352 с.: ил.

3. Христианское мировоззрение как основа психологического консультирования и психотерапии.

4. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии.

5. Психотерапия. Учебное пособие. – 496с.

6.Психотерапия: учебн. - 2-е изд., стереотип. - СПб.: Питер, 2009. - 480 с.

7. Вступ до психотерапії: навч. посіб. / Глива Є. - Острог - К.: Острозька академія, Кондор, 2009. - 530 с.

К.: Академвидав 2013

СПб: Питер, 2009.

СПб, 2009

М., Психотерапия, 2009.

СПб.: СпецЛит, 2013

С.-Пб.: Питер, 2009

К.: Острозька академія, Кондор, 2009

20

25

20

23

25

25

Юридична психологія

1.За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва

2. Бедь В.В.

3. Васильев В.Л.

4. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю.

5. Орбан-Лембрик Л.Е, Кощинець В.В.

6. Сабуров А.С.

1.Юридична психологія: підручник / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. - К.: КНТ, 2007. - 360 с.

2. Юридична психологія: навч. посіб. / Бедь В.В. - 4-е вид., стер. - Л.: "Новий Світ-2000", 2007. - 376 с.

3. Юридическая психология.: учебник для вузов / Васильев В.Л. - 5-е изд., перераб. и доп. - К.: ТП Пресс, 2008. - 656 с.

4.Юридична психологія: підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Х.: Основа, 2008. - 240 с.

5.Юридична психологія: навч. посіб. - Чернівці: Книги- XXI, 2007. - 448 с.

6. Юридична психологія: [навч. посіб. для студентів юрид. факультетів] / Сабуров А.С. - К.: ТП Пресс, 2008. - 208 с.

К.: КНТ, 2013

Л.: "Новий Світ-2000", 2007

К.: ТП Пресс, 2013

Х.: Основа, 2014

Чернівці: Книги- XXI, 2014

К.: ТП Пресс, 2013

25

20

25

20

20

25

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

1. Котенев С.В.

2. Истратова О.Н.

3. Под ред. И.С. Клециной

4.Молодцова Н.Г..

5.Эксакусто Т.В.

6. Яньшин П.В.

1.Детская практическая психология: учеб.-метод. комплекс курса. - К.: Професіонал, 2009. - 48 с.

2. Практикум по детской психоррекции: игры, упражнения, техники / Истратова О.Н. - 2-е изд. - К.: ТП Пресс, 2008. - 349 с.

3.Практикум по социальной психологии / Под ред. И.С. Клециной. - К.: Знання, 2008. - 256 с.

4. Практикум по педагогической психологии. -К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2008. - 208 с.

5. Практикум по групповой психокоррекции: тренинги, упражнения, ролевые игры / Эксакусто Т.В. - 2-е изд. - К.: Професіонал, 2008. - 339 с.

6.Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. - К.: МАУП, 2008. - 336 с.

К.: Професіонал, 2013

К.: ТП Пресс, 2014

К.: Знання, 2013

К.: ТОВ "УВПК"ЕксОб", 2008

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2014

20

23

25

20

20

20

Основи психологічної практики (практична психологія)

1. М.Є. Валіулліна, І.М. Городецька, М.Ж., Гусманов та ін.]; під. ред. Л.М. Попова и С.В. Петрушина.

2. Ред. Крилова А.О., Маничева С.О.

3. Азарова Т.В., Барчук О.И., Бєглова Т.В. та ін.

4. Елісєєв О.П.

5. Ред.-сост. Д.Я. Райгородский.

6. Ред. Дубровіна І.В.

7. Грецов А.В.

 

1 Методи і техніки практичної психології: навч. Посіб. / [М.Є. Валіулліна, І.М. Городецька, М.Ж. Гусманов та ін.]; під. ред. Л.М. Попова и С.В. Петрушина. - Вид. 2-е, випр. та доп. - К.: Знання, 2008. - 224 с.

2.Практикум із загальної, експериментальної і прикладної психології / Ред. Крилова А.О., Маничева С.О. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Професіонал, 2007. - 560 с.

3.Практикум по психологічним іграм з дітьми і підлітками / [Азарова Т.В., Барчук О.И., Бєглова Т.В. та ін.]. - К.: МАУП, 2008. - 304 с.

4. Практикум з психології особи. - 2-е вид., випр. і перероб. - К.: МАУП, 2008. - 512 с.

5.Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учеб. пособие / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. - К.: Знання, 2008. - 672 с.

6.Практична психологія освіти: Навч. посібник / Ред. Дубровіна І.В. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Професіонал, 2007. - 592 с.

7. Практична психологія для підлітків та батьків. - К.: Професіонал, 2007. - 224 с.

К.: Знання, 2015

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2015

К.: МАУП, 2014

К.: Знання, 2013

К.: Професіонал, 2013

К.: МАУП, 2013

20

20

20

20

25

20

20

Методика викладання психології

1.Карандашев В.Н.

2.Карандашев В.Н.

3.Вачков І.В.

4. Хроменко О.В.

1. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие. - К.: ЦУЛ, 2008. - 250 с.

2. Методика преподавания психологии: Учеб. пособие. - К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. - 250 с.

3. Методика викладання психології: навч. посібн. / Вачков І.В. - К.: Знання, 2008. - 208 с.

4. Методика викладання психології: Конспект лекцій. - К.: Професіонал, 2007.- 256 с..

К.: ЦУЛ, 2013

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2013

К.: Знання, 2014

К.: Професіонал, 2013

25

20

20

20

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

1.Волков Б.С., Волкова Н.В., Губанов А.В.

2. Загвязинский В.И

3. Морозов С.М.,

Музичко Л.В., Тімакова А.В

4.Образцов П.И.

5. Суходольский Г.В

1. Методология и методы психологического исследования: учеб. пособие/ Науч. ред. Б.С. Волков. - 5-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2008. - 352 с.

2. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие / Загвязинский В.И., Атаханов Р. - 4-е изд., стер. - Л.: "Новий Світ-2000", 2007. - 208 с.

3. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування: Навч.- метод. посіб. - К.: ІПО Київського нац.-го університету ім. Т. Шевченка, 2009. - 221 с.

4. Методы и методология психолого-педагогического исследования. - М.: "Академия", 2008. - 268 с.

5. Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий. - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. - 156 с.

К.: МАУП, 2014

Л.: "Новий Світ-2000", 2013

К.: ІПО Київського нац.-го університету ім. Т. Шевченка, 2009

М.: "Академия", 2008

Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2013

27

25

23

20

23

Психологія управління

1. Мельник Л.П.

2. Подоляк Я.

3. Щёкин Г.В.

4. Обозов Н.Н., Щёкин Г.В.

1. Психологія управління: Курс лекцій. – 2-е вид., стереотип. – 176с., іл.

2. Психология управления: теория и практика менеджмента – 292с.

3.Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. Научно-практ. пособ. –400с., ил.

4. Психология работы с людьми: Учебн. пособ. – 7-е изд., стереотип. – 288с., ил.

К.:МАУП, 2013

Х.:, 2014

К.:МАУП, 2010

К.: ДП «Издательский дом «Персонал», 2014

30

20

25

30

Організація діяльності психологічних служб

Пірен М.І.

Організація діяльності психологічної служби: Підручник. – 360 с.

К.:МАУП, 2013

20

Анцупов А.Я., Малішев Л.П. Основи організації психологічної служби: Учеб.пособ. – 176 с. К.:МАУП, 2014 20
Іванов В.М., Іванов О.В. Психологічна служба в Україні: Навч.посіб. – 222 с. К.:МАУП, 2014 25
Ложкин Г.В., Повякель Н.М. Практическая психология: Учеб. пособ. – 2-е изд., стереот. – 256 с. К.:МАУП, 2014 20

Психологія сім’ї

Бондарчук О.І.

Психологія сім’ї: Курс лекцій. – 96 с.

К.:МАУП, 2013

30

Левицький В.Н. Псиология семейных отношений. – 104 с. К.: «Феникс», 2013 25
Дружинин В.Н. Психологія сім'ї / [за заг. ред. В.М. Поліщука; Поліщук В.М., Ільїна Н.М., Поліщук С.А. та ін.]. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 239 с. Суми: ВТД "Університетська книга", 2013 25
Ивлева В.В Психология семьи. - 3-е изд. -К.: Знання, 2008. - 176 с. К.: Знання, 2008 20
Ивлева В.В. Психология семейных отношений. Построй свою семью! / Авт-сост. В.В. Ивлева. - Минск.: Соврем. школа, 2007. - 352 с. Минск.: Соврем. школа, 2014 23
Куртышева М.А. Как сохранить психологическое здоровье семьи. - К.: Либідь, 2006. - 288 с. К.: Либідь, 2013 23
Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. - 4-е изд. - К.: Професіонал, 2008. - 672 с. К.: Професіонал, 2013 20

Психологія спільної діяльності

А. Журавлев, Т. Нестик

Психология управления совместной деятельностью. Новые направления исследований. – 248 с.

М.: Институт психологии РАН, 2013

25

В. Дерябин Психология личности и высшая нервная деятельность. Психофизиологические очерки. – 200 с. ЛКИ, 2013 20

Цикл психологічних дисциплін

Найменування навчальної дисципліни
Автор підручника
Найменування підручника
Найменування видавництва, рік видання
Кількість примірників

Соціальні та політичні конфлікти

Ануфрієва Н.М.

Соціальні конфлікти: Навч. – метод. комплекс. – 200 с.

К.:МАУП, 2012

30

Ануфриева Н.М.

Социальная психология: Курс лекций. 4-е изд., стереотип. – 136 с.

К.:МАУП, 2012

23

Москаленко В.В.

Соціалні та політичні конфлікти: Підручник: - 624 с.

К.: Центр навч. літератури, 2012

26

Трихін І.О.

Соціальна психологія спілкування: Навч. посіб. – 336 с.

К.: Центр навч. літератури, 2012

28

Казмиренко В.П.

5. Социальная психологияорганизаций: [Монография] – 384 с.

К.:МЗУУП, 1993

25

Практика індивідуальних психологічних консультацій

Лукашевич Н.П.

Практика індивідуальних психологічних консультацій: Навч. посібн. – 2-е вид., доп. таперер. – 112 с.

К.:МАУП, 2014

20

Боровський А.Б.

Система методів індивідуального консультування: Навч. метод. посібник – 164 с.

К.:МЗУУП, 1993

20

 

Психологія професійної та організаційної діяльності: Словник 3-е вид., доп. та перероб. – 848 с.

М.: Академический Проект Екатеринбург, 2003

20

Укл. Швець Н.Г.

Теорія і практика професійної орієнтації в системі індивідуального консультування: Навч.посіб – 272с.

К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010

20

Етнопсихологія

Бондарук О.І.

Етнопсихологія. Курс лекцій. – 118 с.

К.:МАУП, 2013

25

Максименко С.Д., Косенко Є.Л.

Етнографічна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – 128 с.

К.:МАУП, 2012

25

Дружинин В.Н.

Этнопсихология. 2-е изд., доп – 320 с.

Санки-Петербург: «Питер», 2011

25

Соло Р.Л.

Этнопсихология: Практ.курс. – 528 с. (секреты психологии)

М.: «Олма-Пресс», 2011

23

Психологія творчості

Заброцький М.М.

Психологія творчості. Навч.посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. – 104 с.

К.:МАУП, 2012

20

Савчин М.В., Василенко Л.П.

Психологія творчої діяльності: Навч. посібник. - К.: Каравела. - 360 с.

К.: Каравела, 2010

20

Кутішенко В.П., Ставицька С.О.

Психологія творчого розвитку: Практикум: навч. посіб. - К.: Каравела, 2009. - 448 с.

К.: Каравела, 2011

20

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В.

Педагогічна психологія та психологія творчості: навч. посібн. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2009. - 400 с.

К.: Каравела, 2012

20

Кризове консультування

Діденко С. К.

Клінічна психологія. Словник-довідник

К.: Академвидав 2012

25

О.І. Галян, І.М. Галян

Психологія кризового консультування. Навчальний посібник. – 398 с.

К.: Академвидав 2012

26

А. Г. Іфтодій, І. В. Шкварковський, О. С. Федорук

Психологічний аспект кризового консультування: навч. посіб. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-во охорони здоров'я України. - 499 с.

Чернівці : Медуніверситет, 2012.

25

Бурлачук Л. Ф.

Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- 384 с.

СПб.: Питер, 2009.

24

Карвасарский Б.Д.

Психологиякризисаличности: Учебник для вузов. 4-е изд.- 864 с.

СПб.: Питер, 2011

26

Теоретико-методологічні проблеми психології

Руденко В. М., Руденко Н. М.

Теоретико-методологічні проблеми психології . Підручник – 384 с.

К.:«Академвидав», 2010

20

Митина О.

Теоретико-методологические проблемыпсихологии. Практикум. Учебноепособие. – 240 с.

М.:2011

20

О. Ермолаев – Томин

Методологические проблемыпсихологии. – 512 с.

М.: Юрайт, 2013

20

Митина О.

Разработка и адаптацияпсихологическихопросников. – 240 с.

М.: Смисл, 2011

20

Кричевец А.Н., Корнеев А.А., Рассказова Е.И.

Ведомственная статистика для психологов. – 400 с.

М.:Академія, 2012

20

Психологія організацій

Мельник Л.П.

Психологія управління: Курс лекцій. – 2-е вид., стереотип. – 176 с.

К.:МАУП, 2012

30

Подоляк Я.

Психология управления: теория и практика менеджмента – 292 с.

Х.:, 2004

20

Щёкин Г.В.

Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента. Научно-практ. пособ. – 400 с.

К.:МАУП, 2015

25

Обозов Н.Н., Щёкин Г.В.

Психология работы с людьми: Учебн. пособ. – 7-е изд., стереотип. – 288с.

К.: ДП «Издательский дом «Персонал», 2004

30

Методика викладання у вищій школі

Мойсеюк Н.Є

Методика викладання у вищій школі: Навч.посібн. - 5-те вид., доп. і пер. - К.: Професіонал, 2008. - 656 с.

К.: Професіонал, 2010.

25

Омельяненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П.

Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання, 2006. - 423 с.

К.: Знання, 2011

20

Пальчевська С.С.

Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2007. - 576 с.

К.: Знання, 2010

20

Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І.

Методика викладання у вищій школі в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І. та ін. - К.: Знання, 2006. - 252 с.

К.: Каравела,2010

20

Фіцула М.М.

Педагогіка: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Академія, 2005. - 560 с.

К.: Знання, 2010

20

Шадських Ю.Г

Психологія і методика викладання у вищій школі: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 320 с.

К.: Академія, 2010

25

Методика та організація наукових досліджень

Абрамова Г.С.

Методика иорганизациянаучных исследований – 3 изд., стереотип. – с.

Екатеринбург: «Деловая книга»,1998

25

Москальова А.С., Брюховецька О.В.

Методика та організація наукових досліджень. Нав.-метод.посібник, 216 с.

К.:ДП «Вид.дім «Персонал»,2012

20

В. Панок

Основи наукових досліджень в психології. Підручник

К.:Либідь,1999

20

Под ред. Ю.М.Жукова

Введение в практическую психологию. – 2-е изд., испр. – 84 с.

М.:Смисл, 1996

20

Беседин А.Н.

Книга практического психолога. В 2-х книгах.

Х.:РИП «Оригинал»,1996

26

Актуальні проблеми медичної психології

Игнатов Б.Г.

Основи медичної психології. – 123 с.

М.: Феникс, 2012

20

Мильнер Б.З.

Теориямедицинскойпсихологии. – 480 с.

М.: Инфра-М, 2013

20

Демчук О.Н., Ефремова Т.А.

Теоретические аспекты медицинской психологии: учебноепособие. – 264 с.

М.: ИНФРА-М, 2011

20

Рульєв В.А., Гуткевич С.О.

Медична психологыя. Навчальний посібник. - 312 с.

К.: Центр учбової літератури, 2011.

20

Шморгун Л.Г.

Сучасны проблеми медичноъпсихологыъ: навч. посіб. - 452 с.

К. : Знання, 2010.

20

Методологія та методи психологічних досліджень

Туриніна О.Л.

Методологія та методи психологічних досліджень: Навч.посіб. – 328 с.

К.:МАУП, 2012

25

Ред. Крылова А.А., Маничева С.А

Практикумпо общей, экспериментальной и прикладнойпсихологии / Ред. Крылова А.А., Маничева С.А. - 2-е изд., доп. и перераб. – К.: Професіонал, 2012.. - 560 с.

К.: Професіонал, 2010

20

Азарова Т.В.,Барчук О.И., Беглова Т.В.

Практикум по психологическимиграм с детьми и подростками / [Азарова Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В. и др.]. - К.: МАУП, 2012. - 304 с.

К.: МАУП, 2013

20

Зелінська Т. М., Воронова С.В., Хурчак А.Е.

Практикум із загальної психології: Навч. посібник англ., нім., франц., польською мовами. - К.: Каравела, 2013. - 216 с.

К.: МАУП, 2014

25

Практична психологія конфлікту

С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г. Тофтул, В.К. Щедрін

Введення в конфліктологію: стислий склад. - 141 с.

К.: МАУП, 2010

25

В.М.Вандишев,

Конфліктологія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч.посіб. - 474 с.

К.:Кондор, 2010

20

Щерба С.П.

Практична психологія конфлікту: Навч.посіб.-216 с.

К.:МАУП, 2010

25

Білодід Ю.М.

Психологічна природа конфлікту:світогляд акцент-356 с.

К.:Кондор,2010

20

Вандишев В.М.

Конфліктологія:практика виходу: Навч.посіб. - 452 с.

К.:Кондор,2010

20

Щерба С.П., Тофтул М.Г.

Психологія конфлікту: короткий виклад: Навч.посібник-352 с.

К.:Кондор,2010

20

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А.

Практична психологія конфлікту : Підручник - 592 с.

К.:Академвидав, 2010

20

Соціально-психологічна адаптація

Цимбалюк І.М.

Психологічне консультування та корекція: Модульно-рейтинговий курс. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Професіонал, 2009. - 544 с.

К.: Професіонал, 2009

25

Зотов М.В.

Социально-психологическоеповедение: механизмыразвития, диагностика, коррекция. - К.: МАУП, 2007. - 144 с.

К.: МАУП, 2007

25

Хухлаева О.В

Основыпсихологическогоконсультирования и психологическойкоррекции: учеб. Пособие. - Изд. 5-е, стер. - К.: Професіонал, 2008. - 208 с.

К.: Професіонал, 2008

25

Щербатых Ю.В.

Психологиястресса и методыадаптации. - К.: Професіонал, 2009. - 256 с.

К.: Професіонал, 2009

20

Актуальні проблеми соціальної психології

сост. А.А. Реан

Психология личности в трудах зарубежных психологов. – 485с.

СПб: Изд-во «Питер», 2000

27

Бурлачук Л.Р.

Психодиагностика личности. – 280с.

К.: «Здоровье», 1989

25

Бондарчук О.І.

Сучасні проблеми психологічного консультування: Курс лекцій. – 88с.

К.:МАУП, 2012

20

Копець Л. В.

Актуальні проблеми соціальної психології: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2013. - 460 с.

К.: МАУП, 2013

20

Варій М.Й.

Психологія особистості: навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2014. - 592 с.

К.: ЦУЛ, 2014

25

Ред. Райгородский Д.Я.

Психологияличности: Хрестоматия. В 2-х т. / Т.1. - К.: ЦУЛ, 2008. - 512 с.

К.: ЦУЛ, 2008

23

Слотина Т.В.

Слотина Т.В.Современныепроблемыпсихологическогоконсультирования: учеб. пособие. - К.: КМ Академія, 2007. - 304 с.

К.: КМ Академія, 2007

20

Загальна та кримінальна сексологія

І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

Сексологія, фізіологія, еволюція нервової системи : навч. посіб. – 184 с.

К. : «Центр учбової літератури», 2012.

20

І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, Г. І. Волковська.

Сексологія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч.-метод. посіб. з питань проведення лабораторних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [3-тє вид., перероб. і доп.]. 32 с.

К. : Київськ. ун-т імені

Бориса Грінченка, 2012.

25

І. М. Маруненко, Г. І. Волковська, Є. О. Неведомська.

Загальна та кримынальнасексологыя: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] [2-ге вид. 3 перероб. і доп.]. –53 с

К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2012.

25

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І.

Анатомія людини. – Т. 2, Т. 3. – 400 с.

Вінниця: Нова Книга, 2012.

20

Кизименко Л. Д., Сняданко І. І.

Основи сексології і психологыъ людини: теоретичний та практичний курс. Навчальний посібник. 248 с.

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.

20

Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики

Бурлачук Л.Ф.

Психодиагностика. – 352 с., ил.

СПб; «Питер», 2012

25

Бурлачук Л.Ф.

Психодиагностика личности. – 280 с.

К.: «Здоровье», 1989

25

Райгородский Д.Я.

Практическая психодиагностика. Методика и тесты: Учебн.пособ.

Самара: Изд. Дом «Вихрах»,2015

25

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.

Словарь – справочник по психодиагностике. – 528 с.

СПб: Изд-во «Питер», 2014

25

Скребец В.А.

Актуальные проблемы психодиагностики: Учебн. пособ. – 2-е изд., перероб и доп. – 152 с. ил.

К.:МАУП, 2011

20