Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра права

 Акредитація


 Науково-педагогічний склад

 Обов'язкові освітні компоненти (ОК)

 Освітні компоненти вільного вибору (ВК)

 Освітньо-професійні програми (ОП):

 Бази практик

 Програми проходження практик

 Роботодавці

 Юридична клініка


 Опитування

 Академічна доброчесність

 Методичні рекомендації

Програма спеціальності «Право» орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фокус програми

Бакалавр з права має оволодіти компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.

Мета освітньої програми

Сформувати у здобувачів вищої освіти здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Методична робота

На виконання правоосвітньої роботи викладачами кафедри права підготовлено навчально-методичні комплекси, в тому числі навчальні програми, робочі навчальні програми, у складі яких мають місце плани лекцій, плани самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, розроблено завдання до практичних занять, ділові ігри.

Підготовлено робочі навчальні програми, методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, які викладаються згідно до навчальних планів.

Засобом закріплення теоретичних знань студентів та методом набуття ними практичних навичок є навчальна, виробнича та переддипломна практика, яку студенти ДІ МАУП проходять в судових органах та органах юстиції міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також в юридичних відділах і службах інших органів та установ Дніпра під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів як від ДІ МАУП так і від установи, де студенти проходять практику.

Поряд з цим функціонує юридична клініка, яка працює на підставі Положення про юридичну клініку в ДІ МАУП та Етичного кодексу юридичної клініки ДІ МАУП. Прийом в юридичній клініці проводять студенти магістратури заочного ДІ МАУП під керівництвом викладачів кафедри права.

Науково-дослідна робота

На реалізацію Концепції та Положення щодо правової освіти студентів ДІ МАУП що семестрово проводяться студентські та юнацькі олімпіаді з правознавства. В результаті перевірки виконаних завдань, комісією відзначено високий рівень знань студентів та школярів випускних класів загальноосвітніх шкіл, які в подальшому стають абітурієнтами, а потім студентами ДІ МАУП.

Кафедрою щорічно проводяться науково-практичні конференції як регіонального так і міжнародного рівня, на яких розглядаються проблематика та шляхи вирішення проблем правового регулювання. Проведення конкурсів студентських наукових робіт з правознавства розвивають у студентів навички щодо аналітичних та узагальнюючих розробок, наукових проектів.

Під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри права ДІ МАУП студентами-випускниками з правознавства Проводяться наукові дослідження, де розглядаються та аналізуються правові аспекти у сфері господарського та трудового права, виявляється проблематика з досліджених тем та викладаються шляхи вирішення цих проблем і заходів вдосконалення. Вказані наукові дослідження викладено в дипломних роботах, які успішно були захищені студентами-випускниками, що свідчить про високий рівень та належний стан правової освіти в ДІ МАУП.

Кожне заняття з правознавчої дисципліни супроводжується «інформаційною 15- ти хвилинкою» на якій студенти за допомогою викладача розглядають, узагальнюють та аналізують проекти законодавчих актів, зміни та доповнення до чинних законодавчих актів України. Це допомагає їм стежити та володіти чинним законодавством у мобільному процесі законотворчості України та вірно застосовувати його у вирішенні практичних завдань.

На виконання концепції розвитку кафедри права, у січні 2013 року, відкрито спеціалізовану аудиторію-залу судового засідання та створено навчальну науково-дослідницьку криміналістичну лабораторію з метою проведення практичних занять із студентами-правознавцями. Систематично проходять засідання студентського наукового гуртка «Наукове товариство», де студенти самостійно розглядають актуальні проблеми у системі права України і міжнародного права, розробляють пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства.

Виховна робота зі студентами проводиться деканатом та кафедрою права ДІ МАУП згідно плану виховної роботи. Окрім того всі викладачі на своїх лекціях приділяють увагу культурі поведінки студентів, моральним якостям, особистим прикладом сприяють вихованню у студентів обов’язковості, сумлінного ставлення до справи, якою займаються. Кафедра права у своїй роботі здійснює також і духовне виховання студентів, вивчає своє коріння, оскільки правознавство має тісний зв'язок з духовними, моральними принципами, які містяться у Законі Божому. Першими правознавцями, першими суддями давніх часів були саме духовні особи, релігійні діячі і священики з християнським корінням.

Саме цим особам довіряли вирішення спірних питань Тому студентами - правознавцями досліджується християнське коріння у сучасному праві на підставі Історії держави та права, Римського права, історії християнської церкви поряд з відвідуванням інститутської студентської Каплиці на честь Дванадцяти Апостолів.

Фахові компетентності спеціальності

 • Знання основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
 • Знання історії права та державних інститутів.
 • Знання стандартів правничої професії.
 • Знання міжнародних стандартів прав людини.
 • Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини.
 • Знання засад і доктрин міжнародного публічного права, а також змісту основних міжнародно-правових інститутів.
 • Знання основ права Європейського Союзу.
 • Знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
 • Навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
 • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
 • Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
 • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
 • Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
 • Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
 • Навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
 • Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
 • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності «Право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин;
 • здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання;
 • проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел;
 • формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми;
 • давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю;
 • оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему;
 • узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати матеріали за визначеними джерелами;
 • використовувати різноманітні інформаційні джерела для засвоєння складних питань з певної теми;
 • самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна допомога і діяти відповідно до рекомендацій;
 • вільно володіти письмовою та усною державною мовою, правильно вживаючи правничу термінологію;
 • викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст основних питань;
 • відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних тем;
 • належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності;
 • вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних;
 • користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей;
 • працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань групи;
 • демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи;
 • пояснювати природу та зміст основних правових інститутів та процедур національного права; демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей права;
 • застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;
 • самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;
 • надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів урізних правових ситуаціях.

Працевлаштування: Фахівець із кваліфікацією бакалавра з права може займати первинні посади в органах державної виконавчої та судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури, адвокатури, Служби безпеки України, внутрішніх справ, митної служби, в юридичних службах підприємств, установ, організацій тощо.

Магістр зі спеціальності «Право» підготовлений для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти:

 • в органах державної виконавчої влади;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах;
 • органах прокуратури;
 • органах Міністерства юстиції України;
 • системі нотаріату;
 • адвокатурі;
 • юридичних службах підприємств усіх форм власності;
 • юридичних навчальних закладах.

Навчальні плани

 перший (бакалаврський) рівень