Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21
Юридична клініка

Юридична клініка

Юридична клініка є не відособленим структурним підрозділом Інституту та діє згідно до чинного законодавства України, Статуту Дніпровського інституту МАУП, Правилами внутрішнього розпорядку Інституту, угоди на здійснення освітніх послуг, Правил здійснення освітніх послуг, цього Положення, а також наказу та розпорядження директора Інституту.

Юридична клініка Інституту створена та функціонує з метою:

 • Удосконалення форм і методів навчання студентів Інституту;
 • Задоволення потреб студентів у отриманні нових знань в області юриспруденції;
 • Розвитку юридичної науки;
 • Підвищення якості навчання студентів;
 • Покращення професійних знань студентів;
 • Удосконалення їх ділових і професійних якостей;
 • Підготовки до виконання нових трудових функцій;
 • Закріплення і розвитку зв’язку теорії права і юридичної практики;
 • Відпрацювання у студентів професійних практичних навичок;
 • Навчання студентів тісній взаємодії з органами державної влади, муніципальними органами, юридичними та фізичними особами;
 • Соціалізації студентів, а саме їх залучення до реальних проблем, які вирішуються правоохоронними і судовими органами;
 • Вивчення і обліку вітчизняного та закордонного досвіду правотворчості та правозастосування;
 • Здійснення допомоги структурним підрозділам Інституту у вирішенні правових питань, які виникають у ході здійснення Інститутом своєї Статутної діяльності;
 • Здійснення інформаційно-консультативної, аналітичної і правової допомоги громадянам, приватним підприємцям, організаціям на безоплатній основі з питань застосування норм законодавства і захисту їх порушених прав.

Юридична клініка Дніпровського інституту МАУП входить до єдиної структури Юридичної клініки МАУП і підзвітна у своїх діях Міжрегіональній академії управління персоналом (м. Київ).

Рішення, які пропонуються спеціалістами Юридичної клініки (в тому числі розроблені і підготовлені ними документи різного характеру) в межах надання інформаційно-консультативної, аналітичної та правової допомоги громадянам, індивідуальним підприємцям, фізичним особам, організаціям на безоплатній основі, з питань застосування законодавства і захисту їх порушених прав носять виключно рекомендований характер, і ні за яких умов не можуть розглядатися як усні заяви і письмові документи органів уповноважених згідно до законодавства тлумачити і/або роз’яснювати застосування норм права, або як акти органів які здійснюють правозастосування.

В діяльності Юридичної клініки приймають участь студенти- правознавці старших курсів які найбільше відзначились в Інституті, котрим у залежності від рівня знань і підготовки, а також з метою субординації і наступності у передачі накопиченого теоретичного і практичного досвіду, за рішенням директора Юридичної клініки можуть присвоюватися наступні кваліфікаційні рівні в межах Юридичної клініки:

 • Спеціаліст Юридичної клініки;
 • Старший спеціаліст Юридичної клініки;
 • Головний спеціаліст Юридичної клініки.

Спеціалізована аудиторія - Зала судового засідання

Нині в Україні є три гілки судової влади: конституційна, господарська та загальносудова, кожна з яких функціонує на підставі визначеної групи законів про судоустрій і судочинство, тобто законів, що закріплюють устрій відповідних судів і порядок здійснення правосуддя.

Усі суди мають власні процесуальні форми реалізації правозахисної функції. В у мовах розбудови в Україні правової держави, зростання ролі судових органів у захисті прав фізичних та юридичних осіб особливого значення набуває підготовка відповідних висококваліфікованих фахівців-правознавців.

Своєчасна і якісна підготовка студентів-правознавців є одним з найважливіших факторів, що визначає ефективність судового розгляду, а отже, і рейтинг юриста- фахівця, який виносить від імені держави вирок, рішення, постанову чи складає інший процесуальний документ. Безумовно,що формування відповідних знань і вмінь у студентів є умовою і результатом їх становлення як фахівців і важливим якісним показником на ринку праці.

Для забезпечення високого рівня знань студентів – правознавців Дніпропетровським інститутом Міжрегіональної Академії управління персоналом створено та відкрито спеціалізовану аудиторію-залу судового засідання. Спеціалізовану аудиторію-залу судового засідання оформлено на основі вимог новітнього законодавства України, що регулює систему судів і процес здійснення ними правосуддя при розгляді злочинів, правопорушень, вирішенні спорів, конфліктів.

У приміщенні спеціалізованої аудиторії-зали судового засідання передбачено вивчення особливостей процесуальної форми, джерел, принципів кримінального,адміністративного,цивільного, господарського процесуального права, стадій процесу, порядку порушення, розгляду справ, перегляду рішень суду та інших інститутів судочинства.

Таку аудиторію створено за концепцією розвитку ДІ МАУП щодо вдосконалення юридичної освіти. Її застосування у навчальному процесі спрямоване на формування знань і вмінь, які відповідали б сучасним вимогам забезпечення в судовому розгляді прав і свобод людини. Аудиторія використовується в якості майданчика для ділових ігор.

Спеціалізована аудиторія окрім відповідного інтер’єру та атрибутів зали судових засідань, містить також стенд із зразками процесуальних документів, інформацію щодо професіограми судді, прокурора, адвоката, інформацію щодо принципів судочинства, літературу.

Спеціалізовану аудиторію забезпечено технічними засобами,які наближають навчальний процес до реалій сучасного судочинства. За допомогою технічних засобів студенти мають можливість навчитись оцінювати аудіо-докази та відео-докази, вести запис судового засідання і потім під час перегляду відповідного запису аналізувати та узагальнювати як допущені помилки так і позитивний результат досконалості застосування отриманих ними знань, а також, самостійно робити відповідні висновки.

Відчуття студентів в спеціалізованій аудиторії супроводжується підвищеним рівнем відповідальності, самостійного мислення, підвищенням морального стану, розвитком аналітичних здібностей та надбанням значного практичного досвіду щодо здійснення судочинства, участі в судовому процесі та складання процесуальних документів.

Використання спеціалізованої аудиторії для проведення ділових ігор є доцільним, сучасним та інноваційним методом викладання курсу дисциплін з цивільного, кримінального, адміністративного та господарського процесу.

Подібні практичні заняття проводяться у науково-дослідницькій навчальній криміналістичній лабораторії ДІ МАУП, яку створено з метою здобуття студентами-правознавцями практичних навичок щодо розкриття злочинів, виявлення слідів злочинної діяльності, поводження з криміналістичною технікою та науково-криміналістичними засобами.


Етичний кодекс юридичної клініки