ПРАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра психології

Спеціальность: Практична психологія

Практична психологія — сфера людської діяльності, система психологічних знань та область досліджень, зміст якої надзвичайно близький до змісту поняття прикладна психологія.

В обох випадках йде мова про діяльне застосування здобутків психологічної теорії. Але практична психологія розвиває самостійну сферу діяльності, на відміну від прикладної, яка лише видозмінює існуючі практики відповідно до рекомендацій психологічної теорії. Так, можна, наприклад, одночасно говорити про практичну психологію в соціальній роботі та психологію соціальної роботи (прикладний стосовно соціальної роботи аспект психологічної науки).

Сфера діяльності людини — практична психологія може розгортатись як незалежною, так і організаційно пов'язаною з суміжними практиками. Наприклад психолог-практик може, консультувати щодо тайм-менеджменту в рамках особистої практики або як працівник служби HR (навчання та розвитку персоналу) на підприємстві.

Виокремлення прикладної та практичної психології є спірним питанням. У переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців немає прикладної психології, натомість, є практична.

Стандарти практичної психології

Законодавчо визначені такі стандарти практичної психології:

Фахівець із напряму підготовки «Практична психологія» підготовлений до робіт:

 • Психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • Надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • Психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • Проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • Профорієнтація та профвідбір;
 • Виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • Психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

Основні галузі професійної діяльності психолога-практика:  діагностична, корекційна, консультативна, комунікативна, просвітницька, навчальна, виховна, розвивальна, організаційна.

Спеціальность: Медична психологія

Медична психологія — галузь науки, яка вивчає загальні й окремі психологічні закономірності змін і відновлювання психічної діяльності за різних патологічних станів, при аномаліях розвитку та дезадаптаціях і їх психодіагностику, психотерапію, психокорекцію, реабілітацію та психопрофілактику. Вона виходить із психологічних теорій і психологічних методів, розроблених на їх підставі, головна роль яких полягає у вирішенні наукових і практичних проблем, актуальних для медицини.

Напрями досліджень:

 • Методологія медичної психології; деонтологічні, етичні й організаційні проблеми надання медичної допомоги;
 • Патопсихологія: вивчення ролі психологічних чинників в етіології та патогенезі різних психічних розладів, застосування даних патопсихологічних досліджень у диференційній діагностиці різних захворювань, порушеннях психічних процесів і особистості при різних психічних розладах;
 • Нейропсихологія: вивчення принципів і методів нейропсихологічної діагностики та відновлювального навчання, структури та динаміки порушень психічних функцій і особистості при локальних і дифузних ураженнях мозку різної етіології:
 • Психосоматика: вивчення впливу психічних чинників на психічну діяльність, психосоматичні розлади в структурі різних захворювань, психологічних чинників і механізмів розвитку різних видів адиктивної поведінки;
 • Психологія аномального онтогенезу та інволюції: вивчення закономірностей порушень психічної діяльності в дитячому віці, методів психодіагностики аномалій психічного розвитку, психологічних аспектів корекційно-педагогічної та психотерапевтичної роботи з аномальними дітьми, порушень психічних функцій, особистості та поведінки при різних варіантах патологічного старіння;
 • Психологічне консультування, психотерапія, психокорекція, психопрофілактика, психогігієна та судово-психологічна експертиза — система, принципи, методи.

Методична робота

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту.

Професія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань, вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, навчаючись в ДІ МАУП, отримує фахову психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого- педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом тому, що з'явилися предметні сфери, де знадобиться допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога.

У той же час часто забутими залишаються етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійного психолога. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість. Саме таку можливість надає своїм вихованцям Дніпропетровський інститут МАУП, зокрема кафедра практичної психології.

Студенти ДІ МАУП на лекціях та семінарських заняттях здобувають теоретичні та практичні уміння і навички майбутньої професії. Крім того, для більш ефективного засвоєння знань в ДІ МАУП діє Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який сприяє ефективному проходженню практики та майбутнього працевлаштування. Частіш усього, після проходження практики керівники із задоволенням запрошують випускників ДІ МАУП до себе на роботу.

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники ДІ МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування - все це допомагає випускникам Дніпропетровського інституту МАУП стати професійними психологами.

Науково-дослідна робота

На кафедрі практичної психології застосовується метод інтерактивного навчання, який включає:

 1. Методичне, діалогічна взаємодія студентів з викладачами при вирішенні проблем, моделюванні ситуації, оцінці дій однокурсників і своєї власної поведінки;
 2. Роботу в малих групах на основі співробітництва;
 3. Активно-рольову (ігрову) і тренінгову організацію навчання.

Також застосовуються інформаційні технології у вивченні психології, використовуються ресурси інтернету, а також електронні підручники і довідники.

У результаті здійснення навчальної діяльності спостерігається розвиток пізнавального інтересу до вивчення психологічних дисциплін, успішний захист курсових і дипломних робіт, розвиток активності, ініціативності, впевненості, самостійності майбутніх практичних психологів.