Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра психології

 Акредитація


 Науково-педагогічний склад

 Обов'язкові освітні компоненти (ОК)

 Освітні компоненти вільного вибору (ВК)

 Освітньо-професійні програми (ОП)

 Бази практик

 Програми проходження практик

 Роботодавці


 Опитування

 Академічна доброчесність

 Методичні рекомендації

Кафедра психології – є випусковою кафедрою та забезпечує професійну підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».

Мета діяльності кафедри - забезпечення особистісно-професійними компетентностями майбутніх фахівців до практичної діяльності з урахуванням запитів роботодавців та здобувачів ЗВО.

Кафедра психології забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів за напрямом підготовки/спеціальністю «Психологія».

Сьогодні у складі кафедри – відомі в Україні та за кордоном провідні вчені з практичним досвідом та молоді викладачі, об’єднані бажанням допомогти в опануванні обраного фаху студентам стати конкурентоздатними на сучасному ринку праці, засвоїти необхідні теоретичні знання та практичні навички й вміння.

Провідними формами проведення занять є: лекції, семінарські та практичні заняття, тренінги. Викладацький склад кафедри систематично застосовує різні методи й прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: мозковий штурм, дискусії, діалоговий метод викладу матеріалу, вирішення проблемних завдань, кейсів і ситуацій на групових заняттях.

Викладачі кафедри забезпечують розвиток дослідницьких компетентностей у майбутніх психологів з урахуванням сучасних принципів академічної мобільності, викладання спецкурсів у рамках наукових інтересів студентів інших спеціальностей.

Кафедра забезпечує можливість дуальної освіти завдяки діяльності науково-дослідної лабораторії психології, тренінгового центру, центру психологічного консультування та психокорекції. Практичні заняття забезпечуються новими інформаційно-комунікативними технологіями (НІКТ), та як бази для консультаційної та візійної практики. На базі центу здійснюються консультативні та психокорекційні заняття студентами під керівництвом досвідчених психологів - практиків. У тренінговому центрі майбутні психологи здійснюють профорієнтаційну діяльність зі старшокласниками.

Студенти проходять виробничу та переддипломну практику в центрах м. Києва, які надають консультаційні, психотерапевтичні, реабілітаційні послуги.

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології передбачає, насамперед, їхній розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.

Навчальний процес підготовки психологів здійснюється з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки. В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами.

Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.

Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науково- дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини. Випускники психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.

Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології. Програма передбачає можливість спеціалізації.

Стандарти психології

Законодавчо визначені такі стандарти психології:

Фахівець із напряму підготовки «Психологія» підготовлений до робіт:

  • Психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
  • Надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
  • Психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
  • Проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
  • Профорієнтація та профвідбір;
  • Виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
  • Психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, адиктивною поведінкою та ін.).

Основні галузі професійної діяльності психолога-практика: діагностична, корекційна, консультативна, комунікативна, просвітницька, навчальна, виховна, розвивальна, організаційна.

Методична робота

Актуальність деяких професій стає все більшою в умовах зростаючої складності світу та прискорення науково-технічного прогресу. До таких спеціальностей належить і професія психолога. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми, в колективах та родинах. У зв’язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту.

Професія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань, вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому, разом з теоретичними знаннями і професійними вміннями, які є фундаментом будь-якої професії, молодь, навчаючись в ДІ МАУП, отримує фахову психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого- педагогічного підходу до створення умов особистісного розвитку в процесі професійного становлення.

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом тому, що з'явилися предметні сфери, де знадобиться допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога.

У той же час часто забутими залишаються етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього практичного психолога. В першу чергу це стосується формування професійної спрямованості, яка є системоутворюючим фактором підготовки професійного психолога. Однак психолого-педагогічні традиції формування і професійного розвитку особистості, які на сьогоднішній день накопичені в психологічних та педагогічних науках, і досі явно недостатньою мірою використовуються в системі підготовки практичних психологів. Адже безумовно важливим є практичний підхід до навчання, можливість навчатися у професіоналів, які постійно займаються терапевтичною психологічною практикою. Не менш важливими є психологічні тренінги, які розвивають майбутнього психолога і як фахівця, і як особистість. Саме таку можливість надає своїм вихованцям Дніпропетровський інститут МАУП, зокрема кафедра практичної психології.

Студенти ДІ МАУП на лекціях та семінарських заняттях здобувають теоретичні та практичні уміння і навички майбутньої професії. Крім того, для більш ефективного засвоєння знань в ДІ МАУП діє Центр організації практики, працевлаштування студентів та роботи з випускниками, який сприяє ефективному проходженню практики та майбутнього працевлаштування. Частіш усього, після проходження практики керівники із задоволенням запрошують випускників ДІ МАУП до себе на роботу.

Кафедра психології готує практичних психологів, які працюють в різноманітних галузях на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, медицині тощо. На основі набутих знань і умінь психологи - випускники ДІ МАУП здатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психічного здоров'я нашого народу, зростанню самосвідомості суспільства, втіленню засад гуманізму і демократії в наше життя.

Досконала фахова підготовка спеціалістів-психологів, формування чіткої професійної позиції психолога, використання особистісних якостей відповідно до вимог професії, активне професійне спілкування - все це допомагає випускникам Дніпровського інституту МАУП стати професійними психологами.

Науково-дослідна робота

На кафедрі практичної психології застосовується метод інтерактивного навчання, який включає:

  1. Методичне, діалогічна взаємодія студентів з викладачами при вирішенні проблем, моделюванні ситуації, оцінці дій однокурсників і своєї власної поведінки;
  2. Роботу в малих групах на основі співробітництва;
  3. Активно-рольову (ігрову) і тренінгову організацію навчання.

Також застосовуються інформаційні технології у вивченні психології, використовуються ресурси інтернету, а також електронні підручники і довідники.

У результаті здійснення навчальної діяльності спостерігається розвиток пізнавального інтересу до вивчення психологічних дисциплін, успішний захист курсових і дипломних робіт, розвиток активності, ініціативності, впевненості, самостійності майбутніх практичних психологів.

Навчальні плани

 перший (бакалаврський) рівень

 другий (магістерський) рівень