Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра публічного управління та адміністрування

 Науково-педагогічний склад

 Робочі навчальні програми

 Дисципліни вільного вибору студента

 Освітньо-професійні програми:

 Бази практик

 Програми проходження практик

 Роботодавці


 Опитування

 Академічна доброчесність

 Методичні рекомендації

Загальні положення

Кафедра є структурним підрозділом Дніпровського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Кафедра в своїй роботі керується чинним законодавством України з питань організації навчальної і наукової діяльності, наказами і розпорядженнями Міжрегіональної Академії управління персоналом, ДІ МАУП.

Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, гуманізму, науковості, високого рівня моралі, інтеграції науки з практикою, гласності, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов'язків, професіоналізму, рівності умов праці кожного працівника для реалізації своїх здібностей, свободи творчого процесу.

Кафедра готує компетентних економістів і організаторів економічної діяльності для підприємств різних форм власності, фахівців в області бізнес-планування, оцінки конкурентоспроможності підприємства і продукції, стратегічному розвитку підприємства, здатних приймати ефективні управлінські рішення щодо діяльності підприємства в сучасних складних умовах господарювання та прогнозувати їх наслідки.

Поточна робота кафедри обговорюється на засіданнях кафедри, які проводяться 1 раз на місяць. Звіти викладацької, наукової, методичної, виховної роботи кафедри обговорюються на засіданнях Вченої ради ДІ МАУП (2 рази на рік).

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями у сфері публічного адміністрування.

Головним у своїй роботі  кафедра вважає:

 • проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;
 • аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;
 • систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри спільно з міжнародними науковими установами розробляють проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

Кафедра ініціює, організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її працівників, а також для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних посадах в:

 • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних колегіальних органах;
 • обласних, районних державних адміністраціях;
 • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
 • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і на цій підставі приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Основні функції та завдання кафедри

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри, невід'ємною частиною цілісного педагогічного процесу. Вона складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, контролю засвоєння навчального матеріалу, забезпечення високого теоретичного рівня викладання, безперервного вдосконалення навчання та виховання студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

У процесі навчально-методичної роботи кафедра має забезпечити сучасний науковий рівень підготовки фахівців, удосконалення методики навчання на основі раціонального поєднання традиційних методів викладання і новими активними формами і методами та іншими освітніми технологіями навчання.

Кафедра займається підготовкою підручників і навчальних посібників, розробку робочих навчальних програм, програм практики, контрольних завдань до семінарських, практичних занять, підготовку індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної роботи студентів, розробку методичних матеріалів для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних робіт.

Кафедрою ведеться вдосконалення роботи кафедрального методичного семінару, організацію відкритих та показових занять, взаємних та контрольних відвідувань занять та оптимальне навчальне навантаження викладачів, оформлення ти застосування у навчальному процесі спеціалізованої аудиторії-зали судового засідання.

Навчально-методична робота на кафедрі організовується і здійснюється у відповідності до державних освітніх стандартів.

Навчальний процес здійснюється у формах аудиторних занять, самостійної роботи студентів, практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, здійснення контрольних заходів.

Основні види навчальних занять регламентуються Наказом Міністерства освіти та науки України «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Положенням про організацію навчального процесу МАУП».

Основною умовою удосконалення педагогічного процесу, педагогічної культури професорсько-викладацького складу є підвищення професійної кваліфікації. Планування та організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюється відповідно до плану роботи кафедри та індивідуального плану роботи викладачів з урахуванням їх фахової належності.

Наукова робота

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень і актуальних напрямків спеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій, розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту, організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів;

Наукова робота кафедри планується на навчальний рік на базі річного плану наукової роботи вищого навчального закладу освіти та пропозицій науково-педагогічних працівників.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Роботи, що були відзначені на конкурсі, можуть, за рішенням кафедри, бути зараховані як курсові, а їх автори - звільнені від складання іспиту чи заліку з відповідної дисципліни, що викладається кафедрою.

Виховна робота

Виховна робота серед студентів здійснюється в органічній єдності із процесом навчання.

Головними завданнями виховної роботи є:

 • підготовка свідомої інтелігенції, оновлення і збагачення інтелектуального генофонду нації;
 • вироблення чіткої громадянської позиції студентів;
 • створення умов для розвитку загальної культури студентів, збагачення їхнього естетичного та духовного досвіду та розвитку;
 • розвиток високої загальної та професійної культури, опанування досягнень національної та світової культури, залучення до загальнолюдських цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу.

Виховна робота кафедри базується на таких принципах:

 1. Гуманізація освіти і виховання, яка передбачає визнання людини цінністю, найбільш повне розкриття здібностей особистостей, задоволення інтелектуальних, пізнавальних, культурних, духовних потреб студентів, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей та реалізацію духовних принципів;
 2. Національна спрямованість навчання і виховання, яка забезпечує невід’ємність освіти та виховання від національного грунту, історії народу, духовності, його традицій і покликає зберігати та забезпечувати культуру України;
 3. Поліваріантність і диференціація виховної роботи, що передбачає можливість широкого вибору форм, методів і заходів виховання, врахування особливостей конкретного студентського колективу та індивідуальних особливостей кожного студента;
 4. Системність і наступність навчально-виховного процесу, що забезпечує єдність вимог до навчання і виховання на всіх етапах навчання у ВНЗ.

Для здійснення вищезазначених завдань професорсько-викладацький склад кафедри здійснює у процесі занять виховання студентів на позитивних прикладах гуманізму і високої моральності на духовній основі, проводить роботу з удосконалення методики виховання, організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції та збори з наступних проблем виховної роботи, бере участь у поширенні наукових та правових знань, досягнень державотворення в реалізації ідей правової держави, проведенні екскурсій, організації вечорів та вікторин.

Проведення виховної роботи передбачає використання різних форм і методів, серед яких основним с систематична і цілеспрямована робота з кожним студентом та інститут кураторства. Кураторами академічних груп призначаються тільки штатні викладачі.

Організація діяльності кафедри

Загальне керівництво роботою кафедри здійснюється директором ДІ МАУП, його заступником та деканами денного і заочного відділень.

Безпосереднє керівництво кафедрою покладається на завідувача кафедрою, який визначає навчальне навантаження викладачів кафедри, проводить засідання кафедри, на якому обговорюються всі аспекти діяльності кафедри: навчальної, методичної, наукової, виховної, організаційної.

Кафедра створюється у складі не менше п’яти викладачів, які, як правило мають науковий ступінь та вчене звання.

Штат кафедри формується наказом директорам ДІ МАУП. До штату кафедри можуть входити: завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри, професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, аспіранти, докторанти та фахівці кафедри.

Посади завідувача кафедри, заступника завідувача кафедри, професорів, доцентів, старших викладачів, як правило, заміщуються особами, що мають відповідні вчені ступені і звання, повну вищу фахову освіту, досвід викладацької роботи. Фахівець кафедри, як правило, вищу чи середню освіту.

Діяльність кафедри здійснюється відповідно до плану роботи на навчальний рік.

План роботи кафедри складається на підставі керівних документів, що визначають зміст підготовки фахівців, перспективних та календарних планів Академії та ДІ МАУП і повинен передбачати конкретні заходи, які включають виконавців та терміни виконання з організаційної, навчально-методичної, виховної і науково-дослідної роботи.

Обговорення стану виконання плану роботи, інших питань діяльності кафедри здійснюється на її засадах.

Засідання кафедри відбувається не менше одного разу на 2 місяці. Позачергове засідання кафедри може бути за ініціативою не менш 1/3 постійного складу або за рішенням завідуючого кафедрою.

Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її постійного складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються переважною більшістю голосів наявних членів кафедри.

Питання організації навчально-виховної науково-дослідницької роботи, що носять міжкафедральний характер, можуть розглядатися і обґрунтовуватися на спільних засіданнях кафедр інституту.

Кафедра несе відповідальність за якість професійної підготовки фахівців.

Навчальний процес контролюється керівництвом ДІ МАУП, деканами денного та заочного відділень, завідуючим кафедрою і має на меті отримання об’єктивної інформації для його удосконалення.

Робочі плани

 Спеціалізація: Публічне управління та адміністрування (Магістр)