Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Наукова робота

Напрями наукової діяльності Дніпровського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього  рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних.

Згідно до положень Закону України про освіту наукова діяльність Дніпровського інституту МАУП проводиться в рамках наукових тем, затверджених Вченою радою Інституту, наданих кафедрами. Тематичний план науково-дослідної роботи є основним документом, що визначає напрями наукової діяльності в Інституті.

Науковці Інституту об’єднуються навколо вирішення таких основних завдань:

 • консолідація зусиль наукової громадськості, освітян, лідерів державних і громадських об’єднань та організацій у напрацюванні ідей і пропозицій щодо формування реалістичної, прагматичної і ефективної політики Української держави у сфері демократичного розвитку, освітньої діяльності, розв’язання як локальних, так і глобальних проблем людства;
 • досягнення європейського та світового рівнів фундаментальних науково-теоретичних і прикладних досліджень;
 • підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • сприяння подальшій інтеграції вітчизняного інтелектуального потенціалу у світовий науково-технологічний і культурно-духовний простір.

Координацію науково-дослідної роботи щодо діяльності кафедр Інституту здійснює керівництво Інституту.

Серед основних завдань:

 • контроль за виконанням та коригуванням планів наукових досліджень кафедр Інституту у межах своїх повноважень;
 • підготовка зведених звітів результатів науково- дослідної діяльності кафедр Інституту;
 • збір інформації про наукові проекти, програми, конференції, семінари, конкурси та інформування про них кафедр Інституту;
 • організація проведення загальноакадемічних науково-практичних конференцій та доредакційна підготовка збірників матеріалів;
 • забезпечення роботи редколегії збірника «Наукові праці»;
 • методична підтримка діяльності науковців Інституту щодо підготовки публікацій у вітчизняні та міжнародні видання, що індексуються наукометричною системою SCOPUS;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення організації студентської наукової роботи.