Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Кафедра гуманітарної та фундаментальної підготовки

Кафедра гуманітарної та фундаментальної підготовки є основним навчально-науковим структурним підро­зділом Інституту, що забезпечує  навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу. Робота кафедри грунтується на демократичних засадах - спільності, колегіальності та єдиноначальності, персональній відповідальності і гласному обговоренні питань, що віднесені до її компетенції.

 Науково-педагогічний склад


 Опитування

 Академічна доброчесність

 Методичні рекомендації

Основна інформація

Робота кафедри гуманітарної та фундаментальної підготовки спрямована на забезпечення гуманітарного комплексу дисциплін для підготовки фахівців всіх спеціальностей, що здійснюється в руслі гуманізації навчального процесу. Проводиться викладання предметів з циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки бакалаврів і магістрів всіх спеціальностей.

Основні завдання кафедри полягають:

 • В організації і здійсненні на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу з однієї або декількох дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
 • У виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
 • В наданні методичної допомоги керівництву Інституту, навчально-методичних центрів в організації і проведенні виховної роботи зі студентами.

Ці завдання виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Навчально - виховна робота

Навчальна робота є основним видом діяльності кафедри і складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу, в якому беруть участь керівництво, педагогічні та наукові працівники, інженерно-технічний, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал, студенти Інституту.

Вона складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами навчального матеріалу.

Організація навчальної роботи покликана забезпечити:

 • Об'єднання у комплексі всіх складових частин навчально-виховного процесу;
 • Впровадження до навчального процесу новітніх досягнень науки і техніки, передового педагогічного та практичного досвіду органів, що надають юридичні послуги;
 • Сучасний науковий рівень підготовки фахівців, оптимальне співвідношення теоретичного і практичного навчання, яке забезпечує отримання студентами у встановлені строки глибоких теоретичних навичок і вмінь з обраного фаху і спеціалізації;
 • Логічне правильне, науково і методичне обґрунтоване співвідношення і послідовність викладання навчальних дисциплін;
 • Перевірка і проведення захисту контрольних робіт, передбачених навчальними програмами;
 • Перевірка звітів з лабораторних робіт, передбачених програмами;
 • Приймання позааудиторного читання з іноземної мови (української як іноземної);
 • Приймання письмових вступних іспитів до Інституту;
 • Повторна перевірка письмових робіт на вступних екзаменах;
 • Приймання заліків, які передбачені навчальним планом;
 • Приймання диференційованих заліків, які передбачені навчальним планом.

Найважливішою складовою частиною навчально-виховного процесу є навчальні заняття, під час яких здійснюється навчання, виховання та підготовка фахівців відповідного кваліфікаційного рівня, прищеплюються практичні навички щодо виконання майбутніх функціональних обов'язків згідно з посадовим розкладом.

Виховна робота

Виховна робота серед студентів здійснюється в органічній єдності з процесом навчання.

Головними завданнями виховної роботи є:

 • Формування у студентів патріотизму, національної самосвідомості на основі історичних традицій та звичаїв, морально-професійних якостей, почуття особистої відповідальності за забезпечення громадського порядку;
 • Розвиток загальної та професійної культури майбутніх юристів, залучення їх до досягнень вітчизняної та світової культури, традицій та звичаїв української громади;
 • Формування у студентів поваги до державних законів, статутних вимог, почуття гордості за свою професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов'язків;
 • Оволодіння психологічно обґрунтованими уміннями та навичками професійної поведінки.

Для здійснення вищенаведених завдань кафедра виконує наступні функції:

 • Бере активну участь в удосконаленні виховання майбутніх фахівців;
 • Організовує і проводить семінари, науково-практичні конференції й збори з актуальних проблем виховної роботи;
 • Бере участь у поширенні наукових та правових знань, передової практики, у підготовці популярної наукової та юридичної літератури, проведенні екскурсій, організації вечорів, вікторин тощо.

Методична робота

Методична робота є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з найважливіших видів діяльності кафедри. Основний зміст методичної роботи полягає в забезпеченні навчальних занять, в розробці та проведенні заходів удосконалення навчальної роботи та підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу кафедри.

Кафедрою створюється навчально-методичний кабінет для узагальнення та використання в навчальному процесі позитивного досвіду роботи, надання допомоги студентам в їх самостійній роботі.

Навчально-методичний кабінет сприяє професорсько-викладацькому складу кафедри, секції, предметно-методичній комісії в підготовці та проведенні всіх видів занять на належному високому навчально-методичному рівні, накопичує кафедральний учбово-методичний фонд.