Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Силабуси обов'язкових освітніх компонентів

Силабус – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури.

Силабус — це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року.

Силабус за своїм змістом є документом, що визначає:

  • обсяги знань, які повинен опанувати студент за курс дисципліни;
  • алгоритм вивчення навчального матеріалу;
  • необхідне методичне забезпечення;
  • складові та технологію оцінювання знань студентів.

Розробляється силабус на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни.

Силабуси обов'язкових освітніх компонентів першого (бакалаврсього) рівня

Силабуси обов'язкових освітніх компонентів першого (бакалаврсього) рівня

 ОК1 Історія та культура України

 ОК2 Сучасна українська мова

 ОК3 Іноземна мова

 ОК4 Філософія

 ОК5 Логіка

 ОК6 Основи академічного письма

 ОК7 Юридична деонтологія

 ОК8 Історія держави та права зарубіжних країн

 ОК9 Теорія держави і права

 ОК10 Державне будівництво та місцеве самоврядування

 ОК11 Історія держави та права України

 ОК12 Судові та правоохоронні органи України

 ОК13 Конституційне право України

 ОК14 Кримінальне право

 ОК15 Цивільне право

 ОК16 Адміністративне право

 ОК17 Міжнародне право

 ОК18 Адміністративна відповідальність

 ОК19 Фінансове право

 ОК20 Трудове право

 ОК21 Господарське право

 ОК22 Цивільний процес

 ОК23 Кримінальний процес

 ОК24 Адміністративний процес

 ОК25 Право Європейського Союзу

 ОК26 Складання процесуальних документів

 ОК27 Господарський процес

 ОК28 Право інтелектуальної власності

 ОК29 Інформаційне право

 ОК30 Податкове право

 ОК31 Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини

 ОК32 Митне право

 ОК33 Навчальна практика

 ОК34 Виробнича практика