Міжрегіональна Академія управління персоналом

Дніпровський інститут
м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 21

Науково-педагогічний склад

 Шантир Євген Євгенович

Завідувач кафедри психології, професор психології, кандидат медичних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Актуальні проблеми медичної психології, Психологічне здоров'я, Загальна та кримінальна сексологія, Сімейна системна психотерапія.

 Володіння іноземними мовами:
вільно володіє російською мовою, англійською - на задовільному рівні.

 Наукові праці та винаходи:
63 наукових праць, 3 раціоналізаторські винаходи.

 Трудова діяльність:

З 1980 по 1985 роки - асистент кафедри гігієни праці ДМА в м. Дніпропетровськ.

З 1988 року - аспірант на кафедри загальної гігієни ДМА.

З 1988 по 2007 роки - асистент, а з 1995 року доцент кафедри загальної гігієни ДМА.

З 2007 року - заступник директора і директор ОКЗ "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги".

З 2017 року - завідувач кафедри психології Дніпровського інституту МАУП.


 Іванченко Андреянна Олексіївна

Гарант освітньо-професійної програми «Психологія» на другому (магістерському) рівні, доцент кафедри психології, доктор психологічних наук

Портфоліо

Портфоліо

 Області науково-дослідницької роботи:
Психологія, філософія, психосоматика, псіхобіоенергетіка, соціологія, італьяністіка, педагогіка, психолінгвістика.

 Володіння іноземними мовами:
російською, українською, італійською, англійською; польською та французькою - на довільному рівні

 Наукові праці та винаходи:
115 наукових праць (монографії, статті, тези), з яких: 17 - навчальні посібники.

 Трудова діяльність:

У 1985 ріці отримала диплом кандидата психологічних наук. Тема кандидатської дисертації «Явища інтерференції і перенесення в процесах довготривалої вербальної пам'яті (на прикладі навчання російській мові англомовних студентів-іноземців на підготовчому факультеті)», спеціальність 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

З 1986 по 1988 роки - лектор-викладач російської мови як іноземної при університеті Ка 'Фоскарі в м Венеція, Італія, на основі культурного обміну в рамках міжнародних зв'язків між міністерствами Італії та СРСР.

З 1988 по 1997 роки - доцент факультету для іноземних громадян ХНУ.

У 1993 ріці отримала атестат доцента (про присвоєння ВАКом вченого звання доцента по кафедрі методики викладання російської та іноземної філології.

З 2000 по 2017 роки - доцент кафедри романської філології і перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

З 2015 року - член міжнародної редакційної колегії Американсько-Канадського наукового багатопрофільного спеціалізованого журналу "FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS", який виходить з 2014 року. На даний період журнал інтегрований і проіндексований в 25-ти наукометричних базах і підготовлена ​​заявка для подачі в SCOPUS.

З 2016 року - член міжнародної редакційної колегії Бразильського багатопрофільного міжнародного наукового журналу Державного Університету Ріо-де-Жанейро «Revista Italiano UERJ», журнал публікує дослідження за всіма гуманітарних напрямів, включаючи сферу освіти.

У 2017 ріці отримала диплом доктора психологічних наук. Тема докторської дисертації «Психологія креативності особистості: теоретико-методологічний і прикладний аспекти», спеціальність 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

З 2017 року - професор кафедри психології Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП).

З 2020 року - Гарант освітньо-професійної програми «Психологія» на іншому (магістерському) рівні в Дніпровському інституті МАУП.


 Шевяков Олексій Володимирович

Професор кафедри психології, доктор психологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Володіння іноземними мовами:
англійська, російська, німецька.

 Наукові праці та винаходи:
понад 250 наукових праць в галузі психології.

 Трудова діяльність:

у 1979 році вступив до Дніпропетровського державного університету. Після закінчення навчання був прийнятий на роботу інженером відділу іхтіології та гідробіології цього ж університету.

У березні 1986 року був обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії ергономіки Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту машинобудування «Океанмаш». Брав участь у проектуванні складної техніки для видобутку твердих корисних копалин зі дна світового океану (залізо-марганцеві конкреції), продукції важкого та транспортного машинобудування металургійної галузі.

З квітня 1991 року — провідний інженер, а згодом і головний спеціаліст Інституту проблем природокористування та екології Національної академії наук України. Займався проблемами автоматизованих систем управління регіональною економікою та природокористуванням, екологічної паспортизації промислових підприємств, антропогенних змін геологічного середовища, техногенної динаміки біогеоценозів.

У грудні 1995 року захистив кандидатську дисертацію. З вересня 1996 року працює доцентом кафедри загальної та соціальної психології та заступником декана факультету психології та соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З вересня 2002 року очолює факультет психології Дніпропетровської філії Відкритого міжнародного інституту розвитку людини «Україна». Завідував кафедрами психології та соціології Дніпропетровської філії МАУП та кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної освіти Придніпровської академії будівництва та архітектури.

З 2004 року працює в Дніпропетровському гуманітарному університеті на посадах завідувача кафедр загальної, практичної та педагогічної психології та декана факультету психології та туризму.

У 2007 році стає науковим кореспондентом Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

У 2011 році захистив докторську дисертацію.

З 2013 року — професор кафедри теоретичної та прикладної психології Дніпропетровського гуманітарного університету.

З 2017 року - професор кафедри психології в МАУП.

З 2020 року - професор кафедри психології Дніпровського інституту МАУП.

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Теоретико-методологічні проблеми психології, Методологія та методи психологічних досліджень, Психологія творчості.

 Підручники і посібники:

 • Ергономіка в системі психології праці. Навчальний посібник / О.В. Шевяков — Дніпропетровськ: ДГУ, 2007. — 157 с.
 • Ергономіка в будівництві: Підручник / Бєліков А.С., Шевяков О.В., Шаломов В.А. та ін. — Дніпропетровськ: IМА — прес, 2009—208 с. (гриф МОНУ)
 • Ергономічні засади психології праці та інженерної психології: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О.В. Шевяков, Н.О. Євдокимова. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 471 с.
 • Психологія туризму: Навчальний посібник / О.П. Крупський, О.В. Шевяков, О.М. Ярошкевич, Н.О. Євдокимова — Дніпропетровськ: Акцент, 2015. — 194 с.
 • Монографія. Вдосконалення складних людино-машинних систем: теоретико-методологічні засади психологічного забезпечення: / О.В. Шевяков. — Дніпропетровськ: Січ, 2007. — 464 с.
 • Монографія. Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем: / О.В. Шевяков. — Дніпропетровськ: Інновація, 2009. — 460 с.

 Наукові статті:

 • Профілактика та корекція негативних функціональних станів операторів-металургів / О.В. Шевяков, А.І. Тарасенко // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 1, Вип. 42. — С. 98-102
 • Соціотехнічні системи діяльності: психологічне забезпечення розвитку / Олексій Шевяков // Психологія і суспільство. — 2012. — № 2. — с. 83-90.
 • Ефективність психологічної регуляції функціональних станів фахівців / Олексій Шевяков // Музикознавча думка Дніпропетровщини: зб. наук. статей. — Вип. 11. — Дніпропетровськ: Ліра, 2016. — с. 90-100
 • Психолого-педагогічні витоки розвитку фізичного виховання та спорту серед молоді Великої Британії у другій половині ХХ — на початку ХХI століть / Шевяков О.В. // Теорія і практика фізичного виховання — 2012. — № 1. — с. 112—118.
 • Еколого-естетичне виховання в контексті ідей сталого розвитку / Шевяков О.В. // Екологія і природокористування. — 2013. — Вип. 17. — с. 245—250.
 • Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах металургійного виробництва / О.В. Шевяков, І.В. Маркова // Актуальні проблеми психології. — 2015. — Т. 7, Вип. 38. — с. 518—529

 Нагороди:

Нагороджений знаком «За розбудову освіти» асоціації навчальних закладів України приватної форми власності.

Подяка міського голови Дніпропетровська за сумлінну плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-річчя навчального закладу.

Грамота фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Психологія туризму», яка посіла І місце у номінації «Навчальний посібник» у ХІ Обласному міжвузівському Конкурсі-2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання».

Грамота фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за книгу «Ергономічні засади психології праці та інженерної психології», яка посіла І місце у номінації «Навчальний посібник» у ХІ Обласному міжвузівському Конкурсі-2016 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання».


 Говорун Тамара Василівна

Професор кафедри психології, доктор психологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Актуальні проблеми соціальної психології, Психологія розвитку та вікова психологія, Практична психологія конфлікту.

 Володіння іноземними мовами:
англійська, польська, російська.

 Наукові праці та винаходи:
понад 100 наукових монографій, підручників. Понад 400 наукових публікацій.

 Трудова діяльність:

З 1975 по 1984 роки - молодший, старший науковий співробітник, завідуюча лабораторією у НДУ психології ім. Т. Костюка. м. Київ.

З 1984 по 2004 роки - доцент та професор в Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, м. Київ.

З 2005 по 2014 роки - професор лабораторії соціальної психології Інститута психології ім. Т. Костюка, м. Київ.

З 2020 року - професор кафедри психології Дніпровського інституту МАУП.


 Туриніна Олена Леонтіївна

Доцент кафедри психології, кандидат психологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Актуальні проблеми соціальної психології, Соціально-педагогічна адаптація, Практика індивідуальних психологічних консультувань.

 Володіння іноземними мовами:
англійська, російська.

 Наукові праці та винаходи:
18 наукових праць.

 Трудова діяльність:

З 1982 по 1984 роки - Вчитель початкових класів в м. Києві.

З 1984 по 1989 роки - Асистент кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.

З 1997 по 1999 роки - Викладач кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова, м. Київ.

З 1999 по 2001 роки - Доцент кафедри психології МАУП за сумісництвом.

З 2020 року - Доцент кафедри психології в Дніпровському інституті МАУП.


 Павлова Вікторія Сергіївна

Доцент Кафедри психології, кандидат психологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики, Соціально-психологічна адаптація, Психологія організацій.

 Володіння іноземними мовами:
англійська, російська.

 Наукові праці та винаходи:
5 статей у наукових фахових виданнях та 7 статей в матеріалах у науково-практичних конференціях.

 Трудова діяльність:

У 2014 році одержала диплом кандидата наук та присуджено науковий ступень кандидата психологічних наук із спеціальності Соціальна психологія; Психологія соціальної роботи. Тема дисертації: "Соціально-психологічна діагностика перфекціонізму у студентів вищих навчальних закладів соціологічного профілю".

З 2017 - доцент кафедри психології в МАУП.

З 2020 року - доцент кафедри психології в Дніпровському інституті МАУП.


 Ткачук Тетяна Леонідівна

Доцент Кафедри психології, кандидат психологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Практична психологія конфлікт, Етнопсихологія.

 Володіння іноземними мовами:
англійська, російська.

 Наукові праці та винаходи:
9 наукових праць.

 Трудова діяльність:

З 1998 по 2003 роки - Психолог у ЗОШ №2 у м. Бендери.

З 2003 по 2006 роки - Аспірант у НПУ ім. М.Т. Драгоманова, м. Київ.

З 2008 року - Доцент кафедри психології в МАУП.

З 2020 року - Доцент кафедри психології в Дніпровському інституті МАУП.


 Семененко Лариса Леонідівна

Доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін, кандидат філологічних наук.

Портфоліо

Портфоліо

 Впроваджені навчальні курси та модулі:
Українська мова професійного спрямування.

 Володіння іноземними мовами:
англійська, російська.

 Трудова діяльність:

З 2004 по 2010 роки – викладач-аспірант в Інституті масової комунікації при КНУ ім. Тараса Шевченко.

З 2010 по 2013 роки – викладач на кафедрі юридичного документознавства НАВС, м. Київ.

З 2013 по 2018 роки – доцент у КНАУ, м. Київ. В 2015 році навчалась в докторантурі за спеціальністю «Загальне мовознавство».

З 2018 по 2019 роки – доцент на кафедрі мовної підготовки, педагогіки ї технології ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків.

З 2020 року - Доцент кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін в МАУП.